Jakość powietrza wewnętrznego (punkty LEED)

Nowoczesne energooszczędne budynki charakteryzują się zwiększoną izolacyjnością oraz ograniczoną wentylacją, co powoduje zmniejszenie szybkości wymiany powietrza, stąd kontrolowanie jakości powietrza wewnętrznego stało się ostatnio bardzo istotnym zagadnieniem.
Aby poprawić jakość powietrza niezbędne jest stosowanie nowoczesnych materiałów o niskiej emisji LZO.

Niektóre rządy już podjęły działania mające na celu ograniczenie i redukcję emisji szkodliwych związków z materiałów budowlanych. Na świecie oferowanych jest też wiele dobrowolnych inicjatyw związanych z jakością powietrza wewnętrznego.

Wszystkie programy ekologicznej certyfikacji budynków (np. LEED, BREAM, HQE, DGNB) wprowadzają jakość powietrza wewnętrznego jako jeden z parametrów doskonałości
w nowobudowanych obiektach budowlanych.

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Co to jest LZO?

LZO jest skrótem od "lotnych związków organicznych" (ang. VOC -“Volatile Organic Compounds”) - są to związki chemiczne, charakteryzujące się wysoką prężnością par.
LZO mogą mieć długoterminowo negatywny wpływ na zdrowie i środowisko naturalne.
Emisja LZO
Prawie wszystkie materiały mogą emitować LZO - bardzo dobrze znanym przykładem jest emisja LZO z żywicznego drewna, głównie aldehydów i terpenów, których obecność w drewnie nadaje mu charakterystyczny zapach.
Zawatość LZO
W celu zapewnienia zdrowego środowiska i dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, emisje lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych są ściśle kontrolowane.

Kleje i materiały uszczelniające Sika emitują niski poziom LZO

Do ustalania granicznych wartości zawartości LZO
w produktach w celu zmniejszenia łącznej emisji LZO
w trakcie cyklu życia produktu i minimalizacji ich wpływu na powstawanie ozonu, stosowane są różne regulacje prawne. Masa lotnych związków organicznych w ciekłym produkcie gotowym do użytku wyrażana jest w gramach na litr produktu. Przykładowo unijna dyrektywa 2004/42/EC ogranicza zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia
do maksimum 500g/l.


Zawartość LZO w materiałach posadzkowych jest jednym z ważnych kryteriów wyboru w wielu systemach ekologicznej certyfikacji budynków na całym świecie, takich jak LEED.

Sika zapewnia rozwiązania posadzkowe o niskiej emisji, które spełniają wszystkie rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń i przyczyniają się do uzyskania punktów LEED.