Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Sika na całym świecie:

Wyszukiwarka ofert pracy

Aktualne oferty pracy:

 

W CV prosimy o umieszczenie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz o udostępnieniu Sika Poland Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w CV.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 121998, NIP 9510023364, REGON 01042592,  BDO 000015415, .

 

W Sika Poland Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: .

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

    a) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę, w tym na podstawie art. art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy („Kodeks pracy”), 

    b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania przez administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku pozyskania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie art. 221 § 1 w zw. z art. 211 § 4 Kodeksu pracy, 

    c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest na przykład zapewnienie administratorowi możliwości odpierania ewentualnych roszczeń, 

    d) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz innych danych osobowych udostępnianych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie z jej własnej inicjatywy, jak również w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  

 

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, jak również przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub: 

    a) w odniesieniu do danych osobowych udostępnianych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, na podstawie zgody tej osoby – do momentu skutecznego wycofania zgody przez tę osobę, 

    b) w przypadku wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres […] miesięcy od dnia ich pozyskania przez administratora.  

 

W zależności od wyniku rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przechowywane:

    a) w przypadku rekrutacji zakończonej zatrudnieniem – przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, 

    b) w przypadku braku zatrudnienia i wyrażenia przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty zgodą, jednak nie krótszy niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, 

    c) w przypadku braku zatrudnienia i braku zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.  

 

Podanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie następujących danych osobowych: 

  1. imię (imiona) i nazwisko, 
  2. data urodzenia, 
  3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, 
  4. wykształcenie, 
  5. kwalifikacje zawodowe, 
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1-6 powyżej w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. 

 

Mogą Państwo z własnej inicjatywy udostępnić pracodawcy dane osobowe inne niż wskazane w pkt. 1-6 powyżej, na podstawie zgody.  

 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.   

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.