Wdrażamy wysokiej jakości rozwiązania - z korzyścią dla naszych klientów, partnerów, społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju

W sytuacji, gdy rynek budowlany stoi przed wyzwaniami, takimi jak wzrost kosztów surowców i energii, szybki wzrost gospodarek wschodzących i rosnąca światowa konkurencja, niezykle istotna jest innowacyjność oferowanych rozwiązań. Sika już od ponad 100 lat tworzy
i dostarcza innowacyjne technologie, inwestując znaczne środki w dzialaność badawczo-rozwojową.

Jesteśmy przekonani, iż w przyszłości takie podejście będzie miało zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwoli nam przewidywać i zdecydowanie szybko reagować na stawiane przed nami wyzwania, takie jak efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i energii, zachodzące zmiany klimatu, niedobór wody, pogarszająca się jakość powietrza. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga systematycznego tworzenia i wdrażania nowych, innowaycjnych systemów i techologii. W tym kontekście zrównoważony rozwój jest i zawsze będzie integralną częścią naszych działań na wszelkich płaszczyznach: zarządzania i prowadzenia biznesu, w obszarze badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży, marketingu itp.

Sika jako firma o silnych tradycjach innowacyjnych nie tylko rozwija nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązania przyjazne dla środowiska i społeczeństwa, ale również dąży do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi partnerami w biznesie.

Posadzki Sika i LEED

Materiały Sika o właściwościach przyjaznych dla środowiska (niska emisja LZO) wspierają rozwój koncepcji eko-budownictwa na całym świecie oraz przyczyniają się do uzyskania punktów LEED.
punkty LEED dzięki materiałom posadzkowym Sika

Sika w liczbach

Jedną z misji firmy Sika jest skupienie się na zagadnieniach ochrony środowiska. Ekologiczna efektywność w naszym rozumieniu to dostarczanie równowartościowych bądź lepszych rozwiązań przy jednoczesnym mniejszym zużyciu materiałów oraz energii.
zarządzanie środowiskowe w Sika

Sika i LCA - ocena cyklu życia

LCA stosuje się coraz częściej jako narzędzie oszacowania wkładu produktów i systemów w zrównoważony rozwój. Sika systematycznie weryfikuje swoje materiały w odniesieniu do wszystkich głównych wyzwań środowiskowych.
podejście Sika do LCA

System REACH

Postępujemy zgodnie z regułami systemu REACH. Kontrolujemy oraz zarządzamy produkowanymi chemikaliami w celu zmniejszenia ich negatywnego
wpływu na zdrowie oraz środowisko.
więcej o regułach REACH