REGULAMIN KONKURSU ROADSHOW
(zwany dalej: Regulaminem)
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs Roadshow (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez spółkę Sika-Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02- 871 Warszawa) przy ul. Karczunkowskiej 89, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121998, nr NIP: 9510023364, REGON: 010425921, BDO 000015415, o kapitale zakładowym 12.188.000 PLN (zwaną dalej „Sika” lub „Organizator” lub „Fundator Nagrody”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik może w czasie trwania konkursu wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez poinformowanie o rezygnacji organizatorów Konkursu. Wycofanie się z Konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy Organizatora oraz punktów dystrybucyjnych Sika, członkowie rodzin pracowników Organizatora, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem, ani członkowie rodzin tych osób. Członkami rodziny w rozumieniu Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

3. Konkurs prowadzony jest na terenie szesnastu miast Polski:Kozienice, Lublin, Zamość, Mysłakowice, Skarbimierz, Leszno, Przeźmierowo, Tychy, Gliwice, Rybnik. Kraków, Wadowice, Rabka Zdrój, Szaflary. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany przez punkty dystrybucyjne Sika. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec punktów dystrybucyjnych Sika

4. Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie przez punkty dystrybucyjne Sika.

5. Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Roz-porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania Dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz w celach związanych z przyznaniem nagród, ewentualnym rozliczeniem podatku dochodowego i kontaktowania się z uczestnikiem. Dane osobowe uczestników będą przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności pracownikom i współpracownikom Sika, a także podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności administratorom stron internetowych, informatykom, audytorom, firmie archiwizującej. Administratorem danych jest Sika. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdy uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w sposób i zakresie podanym powyżej.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-zardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzecze-nie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Organizator Konkursu

9. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

   

3         Konkurs prowadzony jest na terenie ośmiu miast Polski: Lublin, Biała Podlaska, Warszawa - Połczyńska, Warszawa - Wilanów, Jaworzno, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Poznań, w 9ciu punktach sprzedaży Bricoman podczas prezentacji produktowych Sika Roadshow z Bricoman. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany przez Bricoman. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec Bricoman.

 

4         Wszelkie informacje o uczestnikach Konkursu udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie firmę Bricoman.

 

5         Konkurs jest prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

6         Dane osobowe uczestników Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania Dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem oraz w celach związanych z przyznaniem nagród, ewentualnym rozliczeniem podatku dochodowego i kontaktowania się z uczestnikiem. Dane osobowe uczestników będą przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności pracownikom i współpracownikom Sika, a także podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności administratorom stron internetowych, informatykom, audytorom, firmie archiwizującej. Administratorem danych jest Sika. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Każdy uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w sposób i zakresie podanym powyżej.

 

7         Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

8         Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Organizator Konkursu .

 

9         Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 2 Czas trwania Konkursu


Konkurs trwa podczas wizyt Sika w punktach dystrybucyjnych w dniach 17.05.2022, 18.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 07.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022, 21.06.2022, 22.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022 ogłoszenie wyników Konkursu w każdym dniu, w którym został on przeprowadzony o godz. 13:00, z zastrzeżeniem, że nagrody w Konkursie mogą być odbierane przez uczestników Konkursu uprawnionych do ich otrzymania w terminie określonym w Regulaminie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. Konkurs będzie przeprowadzony podczas Sika Roadshow w punktach dystrybucyjnych Sika.
  2. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie wypełnionego zgłoszenia do udziału w Konkursie.
  3. Organizator może odmówić wedle swego uznania udziału w Konkursie osobom, które znajdują się w stanie mogącym wskazywać na spożycie alkoholu lub innych środków mogących spowodować powstanie zagrożenia dla zdrowia Uczestnika lub innych osób oraz mienia.
  4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
  5. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników Konkursu w przypadku nieotrzymania danych do wysyłki od nagrodzonego Uczestnika Konkursu.
  6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie tym samym deklaruje, że posiada umiejętność użytkowania urządzeń typu pistolet na kartusze czy paca i oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszczerbki na zdrowiu lub mieniu powstałe na skutek wykonywania zadania konkursowego.

§ 4. Zasady konkursu


1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i wypełnić formularz konkursowy znajdujący się na stoisku. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

2. W konkursie można wziąć udział tylko jeden raz.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należynależy okazać datowany na dzień Konkursu dowód zakupu dowolnego produktu Sika w danym punkcie dystrybucyjnym, w którym odbywa się Konkurs i wykonać 3 zadania konkursowe, podczas których będzie liczony czas i poprawność wykonania zadań. Zaczynamy na wyznaczonej linii START - podnosimy dwa wiaderka z klejem klejem SikaBond T8 waga jednego 13,4 kg i biegniemy do stanowisk z numerami:
            1. KLEJENIE PISTOLETEM, na którym należy wycisnąć równą ścieżkę kleju Sikaflex-118 EG żeby nie wychodziła poza wyznaczony obszar na płycie,
            2. IZOLACJA, na którym używając pędzla należy pomalować materiałem izolacyjnym Sikalastic-220 W wyznaczony obszar na płycie nie wychodząc za linię,
            3. KLEJENIE PACĄ, na którym należy rozprowadzić przy użyciu pacy klej SikaCeram-253 na wyznaczonym obszarze na płycie, nie wychodząc za linię.
Po skończonych ww. zadaniach należy przenieś wiaderka z klejem na wyznaczoną linię METY.

§ 5. Przyznawanie nagród


1. Nagradzane są trzy pierwsze miejsca, a zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy Konkursu, którzy wykonali poprawnie 3 zadania w jak najkrótszym czasie. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w zależności od zajętego miejsca tj.:
- za I miejsce wiertarko wkrętarka - wartość nagrody 1051,65 Pln brutto,
- za II miejsce Kieszeń skórzana na narzędzia plus paca, plus poziomica – wartość nagrody 133,69 Pln brutto,
- za III miejsce nakolanniki plus paca plus poziomica – wartość nagrody 88,67 Pln brutto.

2. O wygranej Zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą o godz. 13:00 w każdym dniu, w którym odbył się Konkurs. Organizator oficjalnie odczyta wyniki Konkursu. W przypadku nieobecności Uczestnika Konkursu Organizator zadzwoni do niego celem poinformowania o wygranej.

3. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 72h liczonych od g. 13:00 dnia, w którym Organizator oficjalnie odczyta wyniki Konkursu) do odebrania telefonu lub innego kontaktu z Organizatorem Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości i pełnoletności Zwycięzców Konkursu na podstawie okazania przez Zwycięzcę Konkursu dokumentu tożsamości przy wydaniu Zwycięzcy Konkursu nagrody przez kuriera.

5. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

6. Nagrody będzie można odebrać w dniu ogłoszenia zwycięzców lub w ciągu trzech kolejnych dni w punkcie
lub w inny sposób uzgodniony telefonicznie. Zwycięzcy Konkursu tracą prawo do nagrody w przypadku, gdy zajdzie przynajmniej jeden z warunków:dystrybucyjnym Sika
            a. Zwycięzca Konkursu odmówi przyjęcia nagrody,
            b. Kontakt ze Zwycięzcą Konkursu nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, pomimo kilku prób kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu,
            c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody,
            d. Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody podczas wymaganego czasu na jej odebranie,       
            e. Konkurs zostanie odwołany.

7. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

8. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są: wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

§ 6. Dane osobowe


1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych Sika Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 871 Warszawa) przy ul. Karczunkowskiej 89, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121998, nr NIP: 9510023364, REGON: 010425921, BDO 000015415, o kapitale zakładowym 12.188.000 PLN.
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
            a) e-mail: rajczonek.natalia@pl.sika.com, felisiak.dominika@pl.sika.com, marek.monika@pl.sika.com
            b) tel.: +48 695 954 680 / +48 660 466 281 / +48 607 037 980

2. Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres wysyłki.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją Konkursu, na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach realizacji Konkursu.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
            a) do czasu wykluczenia Uczestnika lub zakończenia Konkursu – przez okres 30 dni od daty zakończenia Konkursu,
            b) w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie – do czasu wycofania się Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie,
            c) w przypadku zgłoszenia Reklamacji – do czasu jej rozpatrzenia oraz w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 1 roku od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku, jeżeli Uczestnik otrzyma nagrody, co do których zachodzi obowiązek wystawienia dokumentów podatkowych, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, tj. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Uczestnik otrzymał nagrodę.

7. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

9. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Sika (na adres: Sika-Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska) na piśmie pod rygorem nieważności wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem Uczestnika Konkursu, dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz dopiskiem Konkurs „Roadshow”, nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika Konkursu, pod rygorem jej nieważności. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację rozpatruje Sika.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

3. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika Konkursu w reklamacji.

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Sika.

§ 10. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2022 r., tj. od momentu pierwszego Roadshow w Kozienicach.

2. Każda osoba przystępująca do Konkursu wyraża zgodę na treść Regulaminu i akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu na: https://pol.sika.com/pl/roadshow/konkurs.html

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu.

5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

6. Sika zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich ewentualnych zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na stronie https://pol.sika.com/pl/roadshow/konkurs.html


Warszawa, dnia 10.05.2022 roku