2019
Gorzów Wielkopolski

Estakada kolejowa w Gorzowie Wielkopolskim biegnąca wzdłuż brzegów Warty to najdłuższy zabytek techniki w Polsce, wpisany w 2009 roku do rejestru zabytków. To jednotorowy obiekt o łącznej długości 2116 metrów z 70 ceglanymi łukowymi sklepieniami połączonymi 5 wiaduktami o konstrukcji stalowej przebiegający w centrum miasta. Estakada powstała w latach 1910-1914 w ciągu linii kolejowej Królewsko-Pruskiej Kolei Wschodniej. Obecnie jest częścią linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn. Modernizacja rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. Obiekt został przebudowany i dostosowany do nowych standardów obsługi pasażerskiej, przy zachowaniu historycznego charakteru. W ramach zadania wyremontowano nisze i mury oporowe, zmodernizowano stalowe wiadukty, wymieniono około 3 km torów oraz odnowiono infrastrukturę kolejową. Konstrukcja została przygotowana do dobudowania
w przyszłości drugiego toru i elektryfikacji linii.

Wymagania projektowe

Modernizacja zabytkowej estakady w Gorzowie Wielkopolskim nie ograniczała się tylko do odnowy obiektów inżynieryjnych pod względem technicznym. Podstawowym wymaganiem Inwestora jest oczywiście trwałość pozwalająca na bezproblemową, wieloletnią eksploatację estakady oraz możliwość zwiększenia prędkości ruchu kolejowego i poprawy komfortu podróżnych. Drugim, nie mniej ważnym oczekiwaniem przy obiekcie kolejowym przebiegającym przez centrum miasta jest ograniczenie jego wpływu (hałasu, wibracji) na otoczenie. Ponieważ nisze wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest też zapewnienie właściwych warunków pracy najemcom. Trzeci istotny element to estetyka uwzględniająca zarówno zachowanie walorów zabytkowych obiektu i spełnienie wymagań konserwatora zabytków, jak również lokalizację estakady wzdłuż chętnie odwiedzanych przez mieszkańców nadwarciańskich bulwarów.

Kompleksowa modernizacja estakady w Gorzowie obejmowała m. in.:

  • modernizację wszystkich obiektów inżynieryjnych w ciągu estakady - wzmocnienie, wymianę zużytych elementów konstrukcyjnych oraz konserwację i dostosowanie konstrukcji estakady do obciążeń normatywnych,
  • modernizację sklepień oraz odwodnienia wszystkich nisz,
  • modernizację murów oporowych i ścian bocznych estakady,
  • budowę nowego peronu oraz modernizację istniejących obiektów infrastruktury kolejowej,
  • przebudowę nawierzchni kolejowej na całym odcinku.

Rozwiązania Sika

Rozwiązania Sika pozwalają na wykonywanie kompleksowych remontów obiektów budowalnych kompatybilnymi materiałami spełniającymi oczekiwania inwestorów i projektantów. Aby możliwe było zapewnienie odpowiedniej trwałości niezbędne jest stosowanie sprawdzonych i spełniających najwyższe wymagania jakościowe materiałów o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych i funkcjonalnych, o trwałych barwach i odporności na promieniowanie UV.

Podczas modernizacji estakady w Gorzowie Wielkopolskim zastosowano następujące technologie Sika:

Izolacja przeciwwodna konstrukcji ceglanych i nowej betonowej płyty pomostowej

Prace rozpoczęto od usunięcia starego betonu i wklejenia w sklepienia prętów stalowych o średnicy 12 mm do zakotwienia nowej płyty betonowej. Przed betonowaniem ceglane podłoże pokryto warstwą Sika MonoTop®-910 N, zaprawą polimerowo-cementowej przeznaczonej do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i wykonywania warstw sczepnych. Płytę betonową wykonano zgodnie
z przebiegiem sklepień ceglanych a następnie pokryto izolacją przeciwwodną z materiału
Sika Igolflex®-201
. Po wypełnieniu pachwin sklepień pianobetonem wykonano nową, betonową płytę pomostową, na której, po wykonaniu izolacji przeciwwodnej ułożono nawierzchnię torową. Płytę betonową zaizolowano materiałem Sikalastic®-841 ST.

Zabezpieczenie żelbetowych konstrukcji obiektu

Przygotowane podłoża betonowe zagruntowano materiałem Sikagard®-552 W Aquaprimer,
a następnie zabezpieczono przenoszącą zarysowania, elastyczną powłoką ochronną
Sikagard®-550 W Elastic
o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe wiaduktów w ciągu estakady oczyszczono i zabezpieczono powłoką antykorozyjną w systemie SikaCor® EG. Zastosowano epoksydową powłokę gruntującą tolerującą gorzej przygotowane powierzchnie Sika Poxicolor® Primer HE NEW, epoksydową, zawierającą płatki miki żelaza międzywarstwę SikaCor® EG-1 oraz poliuretanową powłokę nawierzchniową
SikaCor® EG-5
. Powłoka zapewnia długotrwałą i skuteczną ochronę antykorozyjną zgodnie
z wymaganiami projektu w środowisku o kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944.

Nawierzchnie chodników

Nawierzchnie chodników wykonano z materiału SikaCor® Elastomastic TF chemoutwardzalnego, bezsmołowego i bezrozpuszczalnikowego, dwuskładnikowego materiału hybrydowego na bazie mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącego elastyczną warstwę izolacyjno-nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, w tym również na obciążenia dynamiczne. Elementy stalowe przed zastosowaniem SikaCor® Elastomastic TF zabezpieczono przed korozją materiałami SikaCor® Zinc R (szybkowiążąca, epoksydowa powłoka gruntująca)
i SikaCor® EG-1 (epoksydowa, zawierająca płatki miki żelaza powłoka międzywarstwowa).

Nawierzchnia torowa

Zgodnie z projektem klasyczną konstrukcję torowiska kolejowego przebudowano na torowisko bezpodsypkowe na całej długości toru. Mocowanie sprężyste szyn wykonano z zastosowaniem podlewu z materiału Icosit® KC 340/7 wraz z materiałem gruntującym Icosit® KC 330 Primer. Zastosowany materiał Icosit® KC 340/7 przeznaczony jest do punktowego (bezpośredniego), sprężystego mocowania szyn w torowiskach kolejowych. Rozwiązanie to chroni konstrukcje przed dynamicznymi obciążeniami i redukuje wibracje oraz hałas wtórny, pozwalając na zwiększenie komfortu podróży pasażerów oraz ograniczenie uciążliwości ruchu kolejowego dla otoczenia, co jest szczególnie istotne przy obiektach zlokalizowanych w centrum miast.
Zastosowanie Icosit® KC 340/7 umożliwia precyzyjne ustawienie szyn, materiał jest wylewany
w postaci płynnej i twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do podłoża.
Po utwardzeniu cechuje go wysoka sprężystość powrotna. Materiał nie przewodzi ładunków elektrycznych.

Uczestnicy projektu

Właściciel / Inwestor:
PKP PLK S.A.

Projekt:
Transprojekt Gdański Sp. z o. o.

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
POLWAR S.A.,
Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Sika Poland:
Bartosz Gądecki,
Tomasz Wesołowski,
Piotr Zuzek