Unia Europejska wprowadziła nowe przepisy dotyczące stosowania produktów zawierających więcej niż 0,1% monomerycznych diizocyjanianów, w tym produktów na bazie poliuretanu, takich jak kleje, uszczelniacze, powłoki lub materiały iniekcyjne stosowane w produkcji przemysłowej lub budownictwie. Niniejsza strona pozwala uzyskać dostęp do wymaganych szkoleń dotyczących poliuretanów (PU) i znaleźć alternatywne produkty dostępne w asortymencie Sika.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Co to jest REACH?

Co oznacza skrót REACH?

„Stosowany od 2006 roku skrót REACH oznacza Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego
i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony substancji chemicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania globalnej konkurencyjności przemysłu chemicznego UE.”*

Nowe przepisy REACH

Unia Europejska wprowadziła nowe ograniczenia w stosowaniu produktów zawierających więcej niż 0,1% monomerycznych diizocyjanianów. Nowe zasady będą mieć zastosowanie również do produktów takich jak poliuretanowe kleje, uszczelniacze i pianki wykorzystywane w produkcji przemysłowej i pracach budowlanych.

Do dnia 24 sierpnia 2023 r. wszyscy profesjonalni
i przemysłowi użytkownicy będą mieć obowiązek przejść odpowiednie szkolenie przed użyciem takich produktów. Przepisy te nie dotyczą użytkowników nieprofesjonalnych.

Dlaczego jest to ważne?

Podczas pracy z substancjami chemicznymi, takimi jak kleje i uszczelniacze, ważne dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników są środki ostrożności podane w ich Kartach Charakterystyki. Jednoskładnikowe, poliuretanowe kleje i uszczelniacze utwardzają się w wyniku reakcji z wilgocią atmosferyczną. Reakcja ta polega na sieciowaniu prepolimerów poprzez ich grupy izocyjanianowe.

Podczas stosowania takich produktów poliuretanowych użytkownicy mogą być narażeni na minimalne ilości monomerycznych diizocyjanianów użytych do produkcji takich prepolimerów, które nie uległy reakcji. Jednak całkowite utwardzenie oznacza zakończenie reakcji oraz to, że powstałe związki są całkowicie pozbawione tych reaktywnych substancji chemicznych.
 

*Źródło: Isopa

 

Bezpłatny dostęp do szkoleń dotyczących poliuretanów (PU)

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Wchodząc na platformę szkoleniową, można przejść szkolenie i uzyskać certyfikat w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z diizocyjanianami zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi szkolenia określonymi
w Rozporządzeniu REACH.

Internetowa platforma szkoleniowa zawiera różne sekcje. Dzięki funkcji wyboru szkoleń, użytkownik jest kierowany do właściwego szkolenia
w zależności od produktów i zastosowań

Aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia, przejdź na platformę szkoleniową i użyj kodu Sika: EFCC-2022 lub FEICA_21_C20

 

Znajdź alternatywne produkty nie wymagające szkolenia

Sika, jako wiodący producent uszczelniaczy i klejów na bazie poliuretanów, bardzo poważnie traktuje zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników produktów Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack® i Sika Boom®. W związku z tym opracowaliśmy nową gamę prepolimerów poliuretanowych o bardzo niskiej zawartości monomerów, aby umożliwić dalsze, nieograniczone stosowanie naszych produktów przez profesjonalistów.

Przykładami takich produktów są: wielofunkcyjny klej i uszczelniacz Sikaflex®-11 FC Purform®, wysokowydajny uszczelniacz budowlany Sikaflex® PRO-3 Purform®, uszczelniacz przemysłowy Sikaflex®-621 oraz klej do wklejania szyb w przemyśle Sikaflex®-668. Produkty oparte na technologii Purform® mają wszystkie właściwości poliuretanów.

Sika Purform® Pure Performance red logo
Widen Technology Center

Dzięki technologii Purform®, Sika opracowała gamę nowych prepolimerów poliuretanowych. Wszystkie produkty wykorzystujące technologię Purform®, oprócz innych właściwości charakterystycznych dla danego produktu, mają też bardzo niską zawartość wolnego monomerycznego diizocyjanianu. Technologia Purform® umożliwia użytkownikom korzystanie z wyjątkowych właściwości poliuretanu, jednocześnie eliminując konieczność przeprowadzania specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnych z rozporządzeniem REACH. Narażenie użytkowników jest znacznie zmniejszone i ograniczone do minimum.

Dzięki zastosowaniu technologii Purform® do produkcji klejów i uszczelniaczy poliuretanowych o lepszych właściwościach, z bardzo niską zawartością monomeru diizocyjanianu, możemy już dziś sprostać wyzwaniom jutra.

Purform® to czystość

Aspekt czystości odzwierciedla naszą zdolność do wytwarzania czystych prepolimerów. Nowe prepolimery Purform® umożliwiają opracowywanie produktów o lepszych parametrach, przy jednoczesnym obniżeniu zawartości monomerycznego diizocyjanianu poniżej poziomu progowego określonego w rozporządzeniu REACH.

Purform® to doskonałe parametry użytkowe

Inżynierowie Sika opracowali nowe produkty z wykorzystaniem prepolimerów Purform®, aby zapewnić właściwości potrzebne do sprostania wyzwaniom jutra, takim jak bardziej trwałe uszczelniacze i kleje. Produkty te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju dzięki oszczędności energii i mniejszemu zużyciu paliwa, a jednocześnie są bezpieczniejsze w stosowaniu dla użytkowników.

Purform® to lepszy poliuretan

Wyższość materiałów poliuretanowych wynika z wyjątkowej mikrostruktury ich faz płynnej/elastycznej i utwardzonej/sztywnej, które mogą być dostosowane do określonych wymagań. Nowa technologia Purform® jest bardzo wszechstronna, co umożliwia nam opracowywanie klejów i uszczelniaczy poliuretanowych o doskonałych właściwościach użytkowych, a jednocześnie wytrzymałych i trwałych. Nowa technologia Purform® sprawia, że systemy Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack® i Sika Boom® są jeszcze lepsze.

Bezpieczne stosowanie produktów poliuretanowych

Podczas stosowania produktów poliuretanowych użytkownicy mogą być narażeni na minimalne ilości monomerycznych diizocyjanianów użytych do produkcji prepolimerów, które nie uległy reakcji. Jednak całkowite utwardzenie produktu oznacza zakończenie reakcji oraz to, że powstałe związki są całkowicie pozbawione tych reaktywnych substancji chemicznych.

Dzięki technologii Purform®, firma Sika opracowała technologię umożliwiającą dalszą redukcję pozostałości monomerycznych diizocyjanianów poniżej progu wynoszącego 0,1%. Pozwala to użytkownikom na bezpieczne stosowanie produktów na bazie poliuretanu bez ograniczeń określonych w rozporządzeniu REACH.
 

 

Zwykłe poliuretany

Poliuretany Sika Purform®
Zawartość monomerycznego  diizocyjanianu > 0.1 % masy < 0.1 % masy
Szkolenie (zgodnie z REACH) Tak
Nie
* w zależności od innych składników    

Często zadawane pytania

Czym są diizocyjaniany?

Diizocyjaniany są stosowane głównie do wytwarzania produktów na bazie poliuretanów, takich jak sztywne i elastyczne pianki, powłoki, kleje, uszczelniacze i elastomery. Są one w różnym stopniu obecne w produktach płynnych i mających konsystencję pasty, ale reagują całkowicie z wilgocią znajdującą się w otoczeniu i dlatego nie są już obecne w gotowych, utwardzonych produktach poliuretanowych.

Czy produkty na bazie poliuretanu będą zakazane w ramach nowych ograniczeń przewidzianych w rozporządzeniu REACH?

Wprowadzone ograniczenia nie zakazują ani sprzedaży, ani stosowania produktów na bazie poliuretanu.

Niektóre produkty z pełnej gamy produktów Sika będą podlegać tym nowym ograniczeniom REACH.

Jakich produktów dotyczy to ograniczenie?

Ograniczenie to ma zastosowanie do wszystkich produktów, które zawierają więcej niż 0,1% monomerycznych diizocyjanianów. Generalnie dotyczy to większości produktów poliuretanowych znajdujących się obecnie na rynku, np. klejów, uszczelniaczy, powłok, posadzek itp. Należy zwrócić uwagę na to, że produkty utwardzone w stanie gotowym nie zawierają już izocyjanianów
i że wprowadzane ograniczenia nie mają do nich zastosowania. Nie dotyczy to również produktów z bardzo niską zawartością pozostałości diizocyjanianu, np. produktów poliuretanowych wykorzystujących technologię  Sika Purform®.

Jaki jest cel tych ograniczeń?

Rejestry wypadków w pracy w całej Europie regularnie odnotowują dokładną, choć niewielką, roczną liczbę przypadków astmy związanych z pracą z diizocyjanianami. W 2012 roku niemiecki urząd BAuA rozpoczął prace nad rozporządzeniem mającym na celu znaczne zmniejszenie tych liczb. Z diizocyjanianami można obchodzić się bezpiecznie, pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad postępowania i środków ograniczenia ryzyka. Pojedynczy incydent może jednak spowodować uczulenie danej osoby na diizocyjaniany, które od tego momentu mogą wywoływać astmę nawet w najniższych stężeniach. Najlepszym sposobem ograniczenia takiego ryzyka jest edukacja wszystkich osób pracujących z diizocyjanianami w zakresie właściwego obchodzenia się z nimi.

Jakie ograniczenia prawne dotyczą dystrybutorów, użytkowników i ich pracodawców?

Ograniczenie REACH wymaga , aby każdy, kto ma kontakt z diizocyjanianami w pracy musi przed ich użyciem zostać przeszkolony w zakresie ich właściwości i wymogów bezpiecznego obchodzenia się z nimi. Ograniczenia te składają się z dwóch części: jedna dotyczy producentów produktów poliuretanowych, a druga ich profesjonalnych użytkowników.

  1. Aby móc sprzedawać produkt objęty ograniczeniami, na etykiecie należy umieścić informację o konieczności odbycia szkolenia, a dostawca musi poinformować klienta, gdzie lub w jaki sposób może przejść wymagane szkolenie.
  2. Aby stosować produkt podlegający ograniczeniom, pracodawca musi udokumentować przeprowadzenie szkolenia użytkownika.

Czy istnieje harmonogram wprowadzania szkoleń?

24 lutego 2022 r.: Produkty podlegające ograniczeniom muszą być odpowiednio oznakowane.

24 sierpnia 2023 r.: Przed rozpoczęciem użytkowania produktów objętych ograniczeniem należy przeprowadzić szkolenie.

Szkolenie jest ważne przez okres pięciu lat, a po upływie tego okresu należy je powtórzyć.
 

Kto może przeprowadzić to obowiązkowe szkolenie?

W treści wprowadzonych przepisów wymieniono tematy, które należy ująć w szkoleniu i określono wymóg, aby szkolenie było dostosowane odpowiednio do procesu stosowania produktów. Szkolenie może być prowadzone zarówno online, jak
i w warunkach stacjonarnych. Osoba prowadząca szkolenie musi mieć wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stowarzyszenia branżowe obejmujące przedsiębiorstwa prowadzące działalność w łańcuchu dostaw diizocyjanianów opracowały materiały szkoleniowe zgodne z tymi wymaganiami i udostępniają je online za pośrednictwem publicznej platformy internetowej. Za pośrednictwem tej platformy dostęp do materiałów szkoleniowych mogą również uzyskać osoby prowadzące szkolenia.

Czy Sika będzie zapewniać szkolenia dla swoich klientów?

Sika nie planuje organizowania specjalnych szkoleń z zakresu diizocyjanianów. Sika pomaga klientom w ukończeniu szkolenia online, udostępniając kod na bezpłatny dostęp do szkolenia.

Czy muszę uczestniczyć w szkoleniu?

Szkolenie jest obowiązkowe dla osób stosujących produkty zawierające więcej niż 0,1% diizocyjanianów w warunkach profesjonalnych lub przemysłowych. Każdy produkt podlegający temu ograniczeniu musi mieć na opakowaniu następujący napis:

„Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Firma Sika dodaje ten zwrot również do rozdziału drugiego Karty Charakterystyki.

Użytkownicy prywatni (konsumenci) nie mają obowiązku przejścia takiego szkolenia.
 

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie przeszkolenia użytkowników i kto będzie to egzekwować?

Pracodawca użytkownika lub samozatrudniony użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie ukończenia szkolenia i udokumentowanie faktycznego uczestnictwa. Dokumentację tę mogą sprawdzać krajowi inspektorzy REACH.