Wspieramy globalne wartości w zakresie ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji, ustanowionych przez inicjatywę ONZ Global Compact.

Poniżej przedstawiamy działania i inicjatywy, w których aktywnie uczestniczymy:

Stowarzyszenie Minergie

Jako producent i dostawca membran dachowych i płyt izolacyjnych Sika Sarnafil AG jest członkiem stowarzyszenia proekologicznego Minergie zrzeszającego instytucje oraz osoby prywatne promujące koncepcje budowictwa pasywnego (energooszczędnego).

W myśl zasad zrównoważonego rozwoju, którego jesteśmy sprzymierzeńcem oraz będąc częścią społeczności Minergie, chcemy skutecznie wspierać budownictwo energooszczędne przyczyniając się do tworzenia i rozwoju ekologicznych standardów budowlanych przyszłości!

Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Sika jest członkiem Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju od 2010 roku. Rada zrzesza ponad 200 firm, dla których istotne jest budowanie społeczności wspierającej zrównoważony rozwój biznesu, ludzi oraz środowiska. Wspólnie
od 1992 roku członkowie organizacji pracują nad praktycznymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. W ramach forum firmy dzielą się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracują także z wieloma rządami oraz organizacjami pozarządowymi. Członkiem rady można się stać jedynie poprzez zaproszenie rady.

Wytyczne Rady to m.in.:

 • bądź czołowym zwolennikiem idei zrównoważonego rozwoju,
 • stwórz i promuj warunki biznesowe, które będą sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi,
 • podkreślaj udział firmy w rozwiązaniach dla zrównoważonego rozwoju i dziel się najlepszymi doświadczeniami i widzą
  z pozostałymi członkami Rady,
 • bierz udział w działaniach wspierających zrównoważoną przyszłość w krajach rozwijających się.
   
Odpowiedzialność i Troska

Sika działa zgodnie z programem inicjatywy "Odpowiedzialność i Troska".
Jest to globalna, niezależna inicjatywa stworzona przez przemysł chemiczny w 1985. „Odpowiedzialność i Troska” działa
w ponad 52 krajach, których przemysł chemiczny wynosi łącznie ponad 90% światowej produkcji. Członkowie inicjatywy walczą
o poprawę zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska.

Jednym z podstawowych założeń programu „Odpowiedzialność i Troska” jest formalne zobowiązanie się przedsiębiorstw
do ciągłej poprawy wszystkich aspektów swojej działalności, obejmujących w szczególności:

 • ochronę środowiska;
 • bezpieczeństwo procesowe;
 • ochronę zdrowia.


Sika jest również zaangażowana w drażanie i podtrzymywanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001.

Fundacja Romualda Burkarda

Fundacja została założona przez Sika w roku 2005 na cześć pamięci Romualda Burkarda, który należał do trzeciego pokolenia rodziny Winkler – założycieli firmy Sika. Fundacja zrzesza liczne organizacje w państwach rozwijających się, które skupiają się
na wspieraniu projektów społecznych oraz ekologicznych, m.in. związanych z budową infrastruktury pod zbiorniki retencyjne, zakłady oczyszczania ścieków, a także projekty edukacyjne z wiedzy technologicznej dla środowiska budowlanego. Fundacja promuje przede wszystkim działania na poziomie lokalnym.

Global Compact ONZ

Global Compact jest inicjatywą ONZ, mającą na celu zachęcenie przedstawicieli biznesu na całym świecie do przyjęcia polityki zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.
Sika przystąpiła do inicjatywy w roku 2009.
Global Compact stanowi swoiste forum dla dyskusji między firmami, rządami, organizacjami pracy. Celem dyskusji jest promowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie światowym. Firmy, biorące udział w inicjatywie, powinny przestrzegać i promować 10 podstawowych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz walki z korupcją.

Dziesięć zasad Global Compact:

Prawa człowieka
Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Standardy pracy
Poszanowanie wolności stowarzyszania się
Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
Zniesienie pracy dzieci
Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Ochrona środowiska naturalnego
Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przeciwdziałanie korupcji
Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

U.S. Green Building Council (USGBC)

U.S. Green Building Council jest organizacją handlową non-profit założoną w 1999 roku. Zajmuje się promowaniem zrównoważonego budownictwa. Najbardziej znanym osiągnięciem organizacji jest stworzenie systemu wspierającego ekologiczne budownictwo, tzw. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ekologiczne budownictwo zaczyna się już na poziomie projektu. Kluczowe jest także odpowiednie wykonanie oraz zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku. Pod koniec lutego 2012 organizacja zrzeszała ponad 18500 organizacji członkowskich z każdego sektora przemysłu budowlanego. U.S. Green Building Council oferuje również wiele edukacyjnych programów, m.in. warsztaty, seminaria online – aby dokształcić zarówno społeczeństwo, jak i profesjonalistów z branży budowlanej. Celem działań organizacji jest przede wszystkim zachęcanie do projektowania funkcjonalnych i dochodowych budynków, które będą jednocześnie przyjazne środowisku.

Global Nature Fund / Living Lakes

Sika wspiera działania Global Nature Fun. Jest to fundacja non-profit założona w 1998 roku, której głównym celem jest ochrona środowiska. Środki uzyskane z funduszy służą wspieraniu programu Living Lakes Network – jego zdaniem jest ochrona oraz przywrócenie do pierwotnego stanu jezior słodkowodnych na całym świecie. Partnerami fundacji są społeczności oraz firmy, które pragną zachowania jakości wody oraz różnorodności ekosystemów, co może przyczynić się również do zabezpieczenia rezerw wody pitnej.

Założenia Global Nature Fund:

 • zachowanie jakości i różnorodności słodkowodnych i bagiennych ekosystemów,
 • odnowa zmienionych i zanikających ekosystemów jezior i terenów bagnistych,
 • poprawa jakości życia lokalnych społeczności,
 • budowa zaangażowania wobec zrównoważonego użytku oraz rozwoju w/w ekosystemów (np. poprzez rolnictwo, rybołówstwo, turystykę),
 • promowanie wykorzystania nauk stosowanych oraz technologii w celu ochrony w/w ekosystemów,
 • wspieranie programów edukacyjnych oraz współpracy z lokalnymi społecznościami w celu zachowania różnorodności
  w/w ekosystemów,
 • szerzenie wiedzy z obszaru ochrony ekosystemów.
   
Program Środowiskowy ONZ (UNEP)

Jako firma z silną tradycją do wprowadzania innowacji, Sika nie tylko nieustannie pracuje nad kreatywnymi rozwiązaniami dla budowy i utrzymania infrastruktury, ale także chętnie dzieli się wiedzą i praktykami w tej dziedzinie ze swoimi partnerami.
W związku z tym zaangażowaliśmy się w działania Programu Środowiskowego ONZ (UNEP - United Nations Environment Program).

Program Środowiskowy to agenda ONZ powołana w 1972 roku, która koordynuje międzynarodową współpracą na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Współpraca ta polega przede wszystkim na asystowaniu krajom rozwijającym się przy wprowadzaniu polityki przyjaznej środowisku. Program odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu międzynarodowego prawa dotyczącego ochrony środowiska, m.in. zatrucia wód międzynarodowych i transgranicznego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza.
W Programie zostały także określone wytyczne mówiące, w jaki sposób powinien wyglądać międzynarodowy handel potencjalnie niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

Vinyl Foundation

Fundacja prowadzona jest przez Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC – European Plastic Converters) i zajmuje się uzyskiwaniem funduszy dla wsparcia programu VinylPlus. Jest to program poświęcony wdrożeniu idei zrównoważonego rozwoju w przemyśle tworzyw sztucznych.

Sika wspiera finansowo działania Vinyl Foundation, ponieważ popiera jej założenia. Uważamy, że zagadnienie recyklingu jest istotne, dlatego udostępniamy dane na temat odpadów poddawanych recyklingowi.