Ogólne Warunki Sprzedaży
Sika Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Sika-Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Karczunkowska 89; 02 – 871 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121998, NIP 9510023364; REGON: 010425921, BDO 000015415, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.188.000,00 złotych (dalej zwana „Sika” lub „Sprzedającym”).
2. Sika w świetle rozporządzenia REACH (Rozporządzenie 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r ) zajmuje w łańcuchu dostaw miejsce "dalszego użytkownika".
3. OWS stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie.
4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://pol.sika.com/pl/o-nas/OWS.html oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
5. W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z firmą Sika, wówczas zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży pomiędzy stronami.
6. Sika zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do OWS.
7. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWS zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy pisemnego zastrzeżenia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania OWS lub umieszczenia ich na stronie internetowej Sika –
https://pol.sika.com/pl/o-nas/OWS.html.
8. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWS będą pod rygorem nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem postanowień OWS, których nie stosuje się w danej umowie.

§ 2 Ceny

1. Reklamy oraz inne ogłoszenia lub informacje o towarach Sika mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny określone w cennikach wysłanych lub w inny sposób otrzymanych przez kontrahentów są wiążące do czasu wydania nowego cennika. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek VAT. Jeżeli ceny podane są w walucie obcej, wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ich równowartości w polskich złotych, przeliczonych wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. Jeżeli płatność następuje w walucie obcej, wówczas Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny stanowiącej równowartość polskich złotych w walucie obcej przeliczonej wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.
3. Nadto Sprzedający zastrzega, iż ceny określone w cennikach są cenami przyjętymi dla sprzedaży dla dużych odbiorców,
w hurtowych opakowaniach. W sytuacji sprzedaży w ilościach nie hurtowych, powodujących m.in. konieczność rozpakowania opakowań zbiorczych, ceny określone w cennikach mogą ulec zwiększeniu o koszty manipulacyjne.

§ 3 Zamówienia

1. Warunkiem zawarcia umowy jest zaakceptowanie oferty Sika i złożenie zamówienia przez Kupującego i pisemne (lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) potwierdzenie jego przyjęcia przez Sika. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sika
w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, poczytuje się za odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów.
2. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem stosownego zamówienia, zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedstawionych przez Sika, akceptuje ich treści oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i wykonania.
3. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na piśmie (lub za pośrednictwem wiadomości e-mail)
i podpisanie przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Kupującego, bądź osobę/y dysponujące stosownym pełnomocnictwem. Zamówienia należy przesyłać na skrzynkę mailową: [email protected]
4. W przypadku: (1) złożenia przez Kupującego wadliwego zamówienia (tj. niezgodnego z OWS, ramową umową sprzedaży, ofertą Sika), (2) wątpliwości Sprzedającego, co do treści zamówienia lub też (3) konieczności wprowadzenia zmian do złożonego zamówienia, Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, informuje o tym fakcie Kupującego, który modyfikuje swoje zamówienie i przesyła je ponownie do Sprzedającego. Złożenie wadliwego Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy.
5. Do zamówienia Kupujący zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty i informacje:- osoba prawna: aktualny odpis
z rejestru sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i REGON,- spółka osobowa kodeksu spółek handlowych: aktualny odpis z rejestru sądowego KRS, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,- spółka cywilna: aktualne odpisy z ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON,- osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON – w przypadku inwestycji o charakterze publicznym zamówienie musi zawierać informację o inwestorze.
6. Sika przyjmuje zamówienia na towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym. Wykaz biur Sika dostępny jest na stronie
https://pol.sika.com/pl/kontakt-formularz/kontakt.html
7. Rezygnacja lub dokonanie zmian w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu jego złożenia do godz. 12:00, a w przypadku zamówienia złożonego po godzinie 12:00 do godziny 10:00 rano dnia następnego.

§ 4 Dostawa towarów, koszty transportu oraz ubezpieczenia

1. Sprawy związane z dostawą towarów, kosztami transportu towarów do Kupującego realizowane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami dostaw EXW (Ex Works) Incoterms 2020. Sika dopuszcza możliwość stosowania, w formie odrębnego pisemnego porozumienia (umowy) z Kupującym, rozwiązań dotyczących przeniesienia ryzyka, dostawy towarów, kosztów transportu i opłat celnych zgodnie z warunkami Incoterms 2020 dla dostawy towarów i usług do uzgodnionego miejsca dostawy DAP (Delivery At Place) w ramach Unii Europejskiej, DDP (Delivery Duty Paid) poza Unią Europejską.
2. Towary będące przedmiotem umowy mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi Kupującego legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru towaru, wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego wraz z pieczęcią firmową. W sytuacji, kiedy w/w przedstawiciel dokonywał już wcześniej odbioru towaru w imieniu Kupującego, przyjmuje się, iż posiada upoważnienie do odbioru także każdej, kolejnej partii towaru, również z innej transakcji, chyba że Sprzedający, w formie pisemnej zostanie poinformowany o cofnięciu stosownego upoważnienia.
3. Strony ustalają jako zasadę, że towar odbierany jest przez Kupującego własnym transportem, chyba że strony w drodze odrębnego porozumienia (umowy) postanowią inaczej. Za odbiór towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz dnia przez obie strony) przez Kupującego uważa się: (1) postawienie towarów do dyspozycji Kupującego przez Sika i rozpoczęcie przez Kupującego lub podmiot działający na jego zlecenie pierwszych czynności związanych z załadunkiem towaru; (2) bądź rozpoczęcie przez Sika lub podmiot działający na zlecenie Sika pierwszych czynności związanych z załadunkiem towaru w celu przetransportowania towaru w miejsce wskazane przez Kupującego. Zastrzega się, iż z chwilą odbioru towarów na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towaru.
4. W przypadku, gdy Sika zapewnia transport zamówionego towaru (po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji stron), jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kupującego, przy czym czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący i ponosi za nie odpowiedzialność oraz ich koszty. Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Przed rozpoczęciem rozładunku Kupujący winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania przedmiotu umowy.
5. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego jest zobowiązana sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania towaru, odebrać komplet związanych z transportem dokumentów oraz znać przepisy regulujące warunki przewozu towarów objętych klasyfikacją ADR.
6. O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Kupującym, Sprzedający określa rodzaj i sposób opakowania towaru (standardowe opakowania Sprzedającego).
7. Od momentu postawienia przez Sprzedającego towarów do dyspozycji Kupującego, Kupujący może dokonać ubezpieczenia zamówionych towarów zarówno: (1) od czasu ich udostępnienia przez Sprzedającego do ich odebrania przez Kupującego, jak również (2) do miejsca dostawy znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego miejsca na terenie Unii Europejskiej lub poza tym terenem, wskazanego w zamówieniu lub w OWS, chyba że jako miejsce dostawy został wskazany adres zakładu Sprzedającego.
8. Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia na życzenie Klienta, o których mowa w § 4 ust. 7 OWS, ponosi Kupujący, chyba że inna zasada wynika z odrębnego porozumienia (umowy) Sprzedającego i Kupującego.
9. Cena ewentualnego transportu i ubezpieczenia wyrażona jest w polskich złotych („PLN”) lub euro („EUR”) stosownie do treści uzgodnionej w potwierdzeniu zamówienia.
10. Cennik transportowy dla przedsiębiorców jest dostępny na stronie internetowej https://pol.sika.com/pl/o-nas/cennik.html

§ 5 Transport, terminy dostaw

1. Podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie (data, godzina) niezgodnym z potwierdzeniem zamówienia może spowodować konieczność postoju. Koszt postoju pokrywa Kupujący.
2. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sika przysługuje prawo do naliczenia Kupującemu dodatkowej opłaty za składowanie nieodebranych towarów. Koszt składowania nieodebranych towarów pokrywa Kupujący.
3. W przypadku, gdy Sika organizuje transport, przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kupującego pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru. W przypadku odmowy przez Kupującego złożenia w/w oświadczenia uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie.
4. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sika nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sika zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg itp.

§ 6 Warunki płatności

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie ustalonym w umowie lub na fakturze, a w przypadku nie określenia terminu zapłaty w w/w sposób, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
2. Sprzedający wystawia z tytułu zawartej transakcji fakturę VAT w dacie odbioru towaru.
3. W przypadku, gdy towar jest dostarczany w opakowaniach zwrotnych, Kupujący zostanie obciążony kosztami opakowań zwrotnych.
4. W przypadku, gdy zamówienie Kupującego obejmuje niewielką ilość Towaru, Sika może doliczyć do ceny opłatę za przygotowanie
i zapakowanie Towaru. O naliczeniu opłaty i jej wysokości Klient zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub
w potwierdzeniu zamówienia.
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sika odpowiednią kwotą pieniężną.
6. Zgłoszenie reklamacji, co do ilości lub jakości otrzymanego towaru, uprawnia jedynie do powstrzymania się z zapłatą za towar, który nie został dostarczony lub którego jakość jest kwestionowana i to jedynie do momentu otrzymania odpowiedzi Sprzedającego, co do uznania lub nie uznania zgłoszonej reklamacji.
7. Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę Sika.

§ 7 Zabezpieczenia wykonania umowy

1. Na podstawie wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego, Sika określi wysokość kredytu kupieckiego oraz formę zabezpieczenia kredytu. Rodzaj udzielonego zabezpieczenia wpływa na wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego Sika ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową. Procedurę dotyczącą przyznania kredytu kupieckiego stosuje się odpowiednio w razie złożenia przez Kupującego wniosku o podwyższenie limitu kredytu kupieckiego. Wszelkie informacje dotyczące sytuacji finansowej Kupującego, otrzymane w związku z przyznawaniem lub podwyższaniem limitu kredytu kupieckiego, Sika traktuje jako poufne.
2. Sika ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego i terminu płatności wskazanego na fakturach na podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu wzajemnej współpracy.
3. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego (w razie braku przyznania kredytu kupieckiego lub gdy opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z faktur VAT przekracza 5 dni), wszelkie roszczenia Sika o zapłatę ceny za sprzedane
i zamówione towary stają się natychmiast wymagalne, jeżeli Kupujący z upływem dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu nie zapłaci kwoty odpowiedniej do zachowania limitu kredytu kupieckiego lub zapłaty wszystkich kwot z wymagalnych faktur VAT.
4. W przypadku wskazanym w ustępie 3, Sika jest uprawniona do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.
5. W każdym przypadku Sika posiada prawo do uzależnienia dokonania sprzedaży od wpłacenia przez Kupującego określonej kwoty tytułem zaliczki na poczet należności za kupowane towary albo całej należności za kupowane towary.
6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy pomiędzy zawarciem umowy a wydaniem towaru Sika poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do zdolności Kupującego do zapłacenia w terminie pełnej ceny za kupowany towar, Sika posiada uprawnienie do uzależnienia wydania towaru od zapłacenia określonej części należności albo całej należności jeszcze przed terminem płatności ustalonym na fakturze, a nawet przed wydaniem towaru.

§ 8 Rękojmia i gwarancja

1. Sika zapewnia, że towar w momencie dostarczenia, spełnia wszystkie parametry techniczne i jakościowe opisane w Karcie Informacyjnej wyrobu. Sika ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 12 miesięcy liczony od dnia wydania towaru Kupującemu (okres rękojmi), pod warunkiem zachowania zadeklarowanego na opakowaniach towaru okresu przydatności i użycia towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w Kartach Informacyjnych wyrobu i wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
2. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze towarów będących przedmiotem umowy, (nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty odbioru towaru) do ich zbadania, co do zgodności z rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela Sika.
3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad towarów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich Sika niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 2 dni licząc od daty ich wykrycia, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 4 dni od daty odbioru towaru. Ewentualne spóźnione reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.
Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do Sika faksem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i równocześnie listem poleconym przed upływem tego terminu.
4. Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie wykonywania prac z zastosowaniem towarów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone Sika w terminie 10 dni licząc od daty ich wykrycia.
5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zbadania dostarczonego towaru pod kątem jego ilości niezwłocznie po dostawie w obecności przedstawiciela Sika, którym może być kierowca dostarczający towar. Dostrzeżone wady ilościowe odnotowane zostaną
w dokumencie potwierdzającym odbiór towaru i potwierdzone podpisami przedstawiciela Kupującego i Sika. Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze towaru pod rygorem utraty prawa do ich dochodzenia w terminie późniejszym.
6. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad towaru będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane towary do zbadania przez przedstawiciela Sika (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem i, w szczególności, zgodnie z informacjami zawartymi w Kartach Informacyjnych wyrobów.
7. Po zbadaniu przez przedstawiciela Sika reklamowanego towaru sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym przedstawiciel Sika zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przedstawiciel Kupującego winien również podpisać protokół, umieszczając swoje ewentualne uwagi, co do zasadności wyniku kontroli przedstawiciela Sika.
8. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sika może wedle swego wyboru: - obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony towar nadaje się do użytku, - dokonać wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, zrealizowane na koszt i ryzyko Sika, - jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze użycie reklamowanego towaru w pracach budowlanych, Sika zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.
9. Z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej, Kupujący nie może bez zgody Sika podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.
10. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, Sika nie ponosi odpowiedzialności.
11. Sika jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu towarów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Sika oraz potrzeb Kupującego.
12. Sika nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego zaleceń Sika odnośnie przechowywania, zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
13. Sika nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
14. Rękojmia jest udzielana Klientowi pod warunkiem przestrzegania przez Klienta wszystkich warunków określonych w pkt. 1 – 13 powyżej.
15. Sika, niezależnie od uprawnień dotyczących rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez Sika wyłącznie na piśmie.
16. Treść reklam Sika nie może być uznana za oświadczenie gwarancyjne.

§ 9 Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia

1. O ile towar będący przedmiotem Umowy nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sika po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu do odbioru Towaru, może od umowy odstąpić w części dotyczącej sprzedaży nieodebranego towaru.
2. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego Sika przysługuje prawo domagania się od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto nieodebranego towaru za każdy dzień powyżej 14 dnia opóźnienia. Ponadto Sika jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku odstąpienia przez Sika od umowy z przyczyn opisanych ust.1, Sika przysługuje prawo domagania się zapłaty od Kupującego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto towarów, co do których Sika odstąpiła od umowy. Ponadto Sika jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. W przypadku zawinionego przez Sika opóźnienia w realizacji zamówienia Sika zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż łącznie 1,5% wartości netto całego zamówienia.
5. Zwroty zamówionego towaru są wykluczone, chyba, że Sika na piśmie pod rygorem nieważności postanowi inaczej. W przypadku wyrażenia przez Sika zgody na zwrot zamówionego towaru, rozliczenie za towar podlegający zwrotowi nastąpi na koniec miesiąca,
w którym nastąpił zwrot towaru i Kupujący zapłaci na rzecz Sika karę umowną w wysokości maksymalnie do 10% wartości brutto towaru, który podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już cenę za towar podlegający zwrotowi, kara umowna, o której mowa w zdaniu powyżej, zostanie potrącona z należności przysługujących Kupującemu z tytułu zwrotu uiszczonej ceny za towar podlegający zwrotowi, na co Kupujący wyraża zgodę.
6. W każdym przypadku Sika odpowiada wyłącznie na zasadzie odpowiedzialności kontraktowej za szkody rzeczywiste, wyrządzone przez Sika z winy umyślnej. Odpowiedzialność Sika z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona. W granicach dopuszczalnych przepisami obowiązującego prawa polskiego roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego wobec Sika zostają wyłączone.
7. Odpowiedzialność Sika wobec Kupującego, z wszelkich możliwych tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość wadliwych Towarów lub Towarów, z których dostawą Sika pozostaje w zwłoce.
8. Sika nie odpowiada za użycie towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich w zakresie własności intelektualnej lub przemysłowej.

§ 10 Stosowanie towarów

1. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika.
2. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika.
3. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika.
4. W przypadku zmiany warunków zastosowania, takich jak rodzaj podłoża lub innych, zawsze należy zasięgnąć porady służb technicznych Sika jeszcze przed rozpoczęciem stosowania wyrobów Sika.
5. Informacje i porady lub jakiekolwiek zalecenia czy wskazówki udzielone przez Sika nie zwalniają użytkownika wyrobów od obowiązku wykonania prób w zamierzonym zastosowaniu i celu.
6. Porada służb technicznych Sika odnosi się wyłącznie do konkretnego wyrobu lub wyrobów i ich konkretnego zastosowania,
a oparta jest na badaniach laboratoryjnych, które nie zastąpią prób praktycznych. Udzielanie przez Sika jakichkolwiek informacji, zaleceń, wskazówek czy porad nie oznacza przyjęcia przez Sika jakiejkolwiek odpowiedzialności za aplikację wyrobów, ani nie oznacza, że Sika nadzoruje lub zatwierdza aplikację wyrobów, ani nie oznacza, że aplikacja wyrobów została przeprowadzona
w sposób prawidłowy.
7. Użytkownicy są zobowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.
8. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie https://pol.sika.com/pl/dokumenty/DoP.html

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Sika. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość niniejszych warunków po złożeniu podpisu pod: umową, pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod porozumieniem o warunkach dostaw.
2. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sika o każdorazowej zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenie dokonane na adres wcześniej wskazany uważa się za skuteczne.
3. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności) wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy. Informacja o ochronie danych osobowych partnera biznesowego Sika Poland sp. z o.o. jest dostępna na stronie internetowej
https://pol.sika.com/pl/stopka/nota-prawna.html
5. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.
6. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWS. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWS regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane publicznie (dalej – informacje poufne)
i które zostały uzyskane od drugiej strony w związku z zawarciem lub realizacją umowy (dalej – obowiązek zachowania tajemnicy). Kupujący nie może informować żadnej innej firmy ani osoby prywatnej o warunkach handlowych drugiej strony, w szczególności
o cenach, ilościach, specyfikacjach, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu.
8. Usługi wsparcia technicznego i konserwacji towarów świadczone mogą być na podstawie odrębnej umowy na zasadach w niej określonych.
9. Przez cały czas trwania współpracy obie strony pozostają niezależne od siebie i każda ze stron jest odpowiedzialna za swoich pracowników i przedstawicieli.
10. SIKA-POLAND sp. z o.o. oświadcza i potwierdza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.
11. W kwestiach nieuregulowanych umową i niniejszymi warunkami zastosowanie mają stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie zmiany sprzeczne z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków winny być pod rygorem nieważności stwierdzone podpisem.
12. Strony umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz późniejszym wykonaniem umowy. W przypadku braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sika.
13. OWS zostało sporządzone w języku polskim i języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wskazanymi wersjami językowymi, decydująca będzie wersja polska.
 

Aktualizcja: marzec 2021