SZKOLENIA
Podstawą zrównoważonego zarządzania korporacyjnego jest zapewnienie podstawowego i zaawansowanego szkolenia dla pracowników. Szeroka oferta szkoleń dotyczy: postępowania z surowcami, bezpieczeństwa pracy, przepisów ustawowych, jak również opakowań produktów, etykietowania i transportu.

ZDROWIE
Do 13,3 na 1000 pracowników spadła liczba wypadków przy pracy w roku sprawozdawczym, biorąc pod uwagę wypadki skutkujące utratą jednego dnia pracy i ich liczba systematycznie spada z roku na rok (w 2010: 14,9). Ze względu na krótszą nieobecność powypadkową liczba dni absencji na milion dni roboczych spadła do 1 050
(w 2010: 1 296).

OCHRONA ŚRODOWISKA
Inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę środowiska są ważnymi zagadnieniami dla firmy Sika. W 2011 roku Sika zainwestowała 6,5 milionów franków szwajcarskich
w wyposażenie techniczne mające na celu ochronę środowiska. Przyspieszenie działań,
a przede wszystkim wzbogacenie wiedzy i doświadczeń, dzięki zastosowaniu nowoczesnego wyposażenia, przyniosło owoce. Bieżące wydatki wyniosły 21,9 milionów franków szwajcarskich (w roku poprzednim: 24,0 mln CHF). Na całym świecie liczba pełnoetatowych pracowników Sika w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju przekroczyła 100.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Rok 2011 to pierwszy rok, w którym zostały objęte raportem emisje wynikające
ze stosowania energii wtórnej (zakres 2). Zużycie zakupionej energii elektrycznej w 2011 roku pociągnęło za sobą równoważną emisję CO2 na poziomie około 100 000 ton – wielkość ta jest około trzy razy większa niż emisje bezpośrednie. Dane te są w pewnym stopniu niedokładne, ponieważ opierają się na niezweryfikowanych statystykach dotyczących źródeł pochodzenia zasobów do wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach. Aby oszacować emisje, Sika stosuje formuły Greenhouse Gas Protocol.

Zużycie materiałów

Biorąc pod uwagę wzrost wielkości produkcji, ilość odpadów wzrosła do około 49 000 ton (w 2010: 41 000 ton). Wskutek zmian produkowanego asortymentu wyrobów, w 2011 roku na tonę produktu powstało około 19 kg odpadów (w 2010: 16 kg). Z roku na rok spada jednak odsetek odpadów niebezpiecznych z produkcji. Około jedna trzecia odpadów, zwłaszcza z produkcji polimerów i zapraw, jest odzyskiwana i poddawana recyklingowi. Przykładowo odpady powstające przy produkcji membran polimerowych granuluje się
i wprowadza ponownie do produkcji.

Zużycie energii

Zużycie energii w 2011 roku wyniosło 1 505 teradżuli. Wartość ta rośnie z roku na rok
(w 2010: 1 259 teradżuli). Biorąc jednak pod uwagę około 16% wzrost wielkości produkcji
w roku sprawozdawczym, zużycie energii na tonę produkcji pozostało na mniej więcej stałym poziomie. Połowa zapotrzebowania firmy Sika na energię zaspokajana jest poprzez energię elektryczną (w 2010: 60%). Tak jak w 2010 r. kolejne 25% zapotrzebowania zaspokajane jest gazem ziemnym, a pozostała część olejem opałowym oraz w niewielkim stopniu pochodzi z sieci ciepłowniczych. Zapotrzebowanie na energię na tonę sprzedanego produktu spadło do 595 megadżuli (w 2010: 616 megadżuli).

Zużycie wody

Pomimo wzrostu wielkości produkcji, zużycie wody pozostało stałe, na poziomie 2,0 mln metrów sześciennych. Woda do chłodzenia pochodzi z własnych studni firmy Sika (dopuszczonych do użytku) i po oczyszczeniu powraca do ponownego obiegu. Stanowi ona około dwóch trzecich zapotrzebowania firmy Sika na wodę. Zapotrzebowanie
na wodę zmniejszyło się do około 0,75 metrów sześciennych na tonę produktu (w 2010: 0,90 metrów sześciennych).

Emisja CO2

W 2011 roku emisja CO2 wynikająca z korzystania z pierwotnych źródeł energii (zakres 1) wzrosła do 31 000 ton (w 2010: 29 000 ton). Zużycie energii pierwotnej zmienia się
w zależności od asortymentu wyrobów i rodzaju energii.