Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Sika Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów i Usług Sika Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podane niżej pojęcie zostanie napisane z dużej litery lub skrótem, nadaje się im następujące znaczenie:

1.1. OWZ - oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Sika- Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

1.2. Sika - oznacza spółkę Sika-Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem przy ul. Karczunkowskiej 89, 02-871 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121998, NIP: 9510023364, kapitał zakładowy: 12.188.000,00 złotych;

1.3. Towary - oznaczają wszelkie towary stanowiące przedmiot zamówienia złożonego przez Sika;

1.4. Usługi - oznaczają wszelkiego rodzaju usługi świadczone na rzecz Sika w wyniku realizacji złożonych przez Sika zamówień,

1.5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym Sika zawarła umowę dostawy lub sprzedaży Towarów, a także umowę o świadczenie usług na rzecz Sika, jak również inną umowę o podobnym charakterze;

1.6. Cena Nabycia- wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Sika jest obowiązana zapłacić Dostawcy za Towar lub Usługę zgodnie z Zamówieniem lub postanowieniami OWZ; w cenie nie uwzględnia się podatku od towaru i usług, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa sprzedaż/dostawa Towarów/Usług podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

§ 2 Zakres zastosowania

2.1. Niniejsze OWZ znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy Towarów, w tym do umów ramowych, jak również do umów o świadczenie Usług na rzecz Sika, a także innych umów o podobnym charakterze („umowa dostawy”) i stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Sika Dostawcy (“Zamówienie”), o ile Sika i Dostawca (zwani dalszej części “Stronami”, a każdy z osobna “Stroną”) nie zawarły odrębnej pisemnej umowy. Przyjmuje się, że OWZ dołączone do Zamówienia złożonego przez Sika Dostawcy znajdują zastosowanie do wszystkich kolejnych Zamówień złożonych przez Sika danemu Dostawcy, bez konieczności ich powtórnego doręczania, chyba, że Strony na piśmie wyraźnie postanowią inaczej. Zmiany do niniejszych OWZ są ważne tylko w przypadku, gdy zostały uzgodnione przez obie Strony na piśmie. Ogólne Warunki Sprzedaży Dostawcy obowiązują tylko w przypadku, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sika na piśmie.

2.2. Rodzaj Towarów, które mają być dostarczone, ich ilość, cena i wymagane specyfikacje, jak również rodzaj Usług, które mają być świadczone na rzecz Sika, i ich ceny oraz wymagane specyfikacje są określone w Zamówieniu i/lub we wszelkiej innej pisemnej dokumentacji, którą Sika udostępni Dostawcy. W przypadku sprzeczności między dokumentami umownymi tego samego rodzaju sporządzonymi przez daną Stronę, zwłaszcza w odniesieniu do rodzaju Towarów/ Usług, które mają być dostarczone/wykonane, ich ilości i wymaganych specyfikacji, dokument opatrzony datą późniejszą ma pierwszeństwo przed dokumentem opatrzonym wcześniejszą datą.

§ 3 Zamówienie

3.1. Zamówienia są składane przez Sika w formie pisemnej, na podstawie informacji udostępnionych przez Dostawcę przed złożeniem Zamówienia. Wszelkie oświadczenia składane przez Dostawcę odnośnie Towarów i Usług przed złożeniem przez Sika Zamówienia (np. odpowiedzi na zapytania Sika, cenniki, materiały promocyjne, itp.) nie będą uważane za ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertę zawarcia umowy stanowi dopiero Zamówienie złożone przez Sika Dostawcy. Ustne Zamówienia są ważne o ile zostały potwierdzone na piśmie przez Sika. Za formę równoznaczną formie pisemnej uznaje się złożenie Zamówienia
za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3.2. Zamówienie uważa się za zaakceptowane, a umowę za zawartą, z chwilą doręczenia Sika potwierdzenia Zamówienia
od Dostawcy lub z chwilą rozpoczęcia dostawy danych Towarów/ rozpoczęcia świadczenia danych Usług, w zależności od tego,
co nastąpi wcześniej. Brak wyraźnego odrzucenia Zamówienia w terminie 2 dni od dnia doręczenia go Dostawcy także uważa się
za zaakceptowanie Zamówienia. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu są niedopuszczalne, nieważne i nieskuteczne,
i będą uważane za niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w Zamówieniu złożonym przez Sika.

3.3. Sika zachowuje prawo do zmiany Zamówienia w trakcie jego realizacji. Dostawca podejmie najlepsze starania w celu zadośćuczynienia takiemu żądaniu. Strony wspólnie uzgadniają wszelkie zmiany Ceny Nabycia, o ile mają one miejsce, wynikające
z takiej zmiany. Zmiany Zamówienia przez Dostawcę w trakcie jego realizacji wymagają uprzedniej pisemnej zgody Sika.

§ 4 Cena Nabycia i warunki płatności

4.1. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione, Cena Nabycia wskazana w Zamówieniu obejmuje opakowanie, wszelkie podatki
( z wyjątkiem podatku od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie), opłaty, cła, opłaty transportowe (zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostawy) i wszelkie inne opłaty znajdujące zastosowanie do dostawy Towarów/świadczenia Usług. Cena Nabycia pokrywa również koszty wszelkich usług dodatkowych związanych z dostawą Towarów i świadczonych przez Dostawcę
na podstawie danego Zamówienia.

4.2. Warunki płatności są określone w Zamówieniu.

§ 5 Dostawa

5.1. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, termin dostawy Towarów/wykonania Usług jest określony w Zamówieniu. Uzgodniony termin dostawy Towarów/wykonania Usług ma charakter ostateczny i Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedochowania ww. terminu. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wszelkie poniesione przez Sika straty, jak również wszelkie utracone korzyści przez Sika w związku z niedochowaniem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym bez uszczerbku dla obowiązku dochowania terminu dostawy Towarów/wykonania Usług. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sika o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towarów/wykonania Usług. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostały wskazane w Zamówieniu, lub uzgodnione z Sika na piśmie.

5.2. Wraz z dostawą Towarów/wykonaniem Usług, Dostawca powinien dostarczyć także wszelką dokumentację techniczną
i certyfikaty wymagane dla Usług oraz dla wprowadzenia Towarów na rynek, w tym rynek polski lub odsprzedaży Towarów zwłaszcza na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub inne dokumenty określone w Zamówieniu. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu zobowiązania przez Dostawcę, skutkującą możliwością odstąpienia od umowy dostawy Towarów/wykonania Usług, co, do których uchybiono obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie bez wyznaczania dodatkowego terminu, a to w terminie 6 miesięcy od takiego uchybienia.

5.3. O ile nie zostało inaczej określone w Zamówieniu, warunkiem dostawy jest DDP (Incoterms 2015) do miejsca wskazanego
w Zamówieniu Sika, przy czym na Dostawcy spoczywa obowiązek dokonania rozładunku Towarów na koszt i niebezpieczeństwo oraz staraniem Dostawcy. Rozładunek Towarów jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody osób wskazanych przez Sika
i w miejscach przez nich wyznaczonych

5.4. O ile inaczej nie ustalono, korzyści i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru/wykonanej Usługi przechodzą na Sika
z chwilą potwierdzenia wydania Towarów/wykonania Usług stosownym dokumentem, zgodnie z warunkami ustalonymi
w Zamówieniu.

§ 6 Gwarancja

6.1. Dostawca zapewnia, że wszelkie dostarczone Towary/wykonane Usługi są zgodne z Zamówieniem przez okres wskazany
w Zamówieniu lub przewidziany przepisami właściwego prawa (“Okres Gwarancji”), w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy. Oznacza to, iż Towary/ wykonane Usługi powinny odpowiadać jakości i przeznaczeniu określonemu przez Sika, o ile Dostawca został poinformowany o takim przeznaczeniu/jakości albo było ono znane Dostawcy. Dostawca zapewnia także,
że Towary/wykonane Usługi i materiały oraz urządzenia/maszyny/sprzęt niezbędny do wykonania Usługi są zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami i zatwierdzonymi próbkami, że zostały należycie wykonane, są dobrej jakości i wolne od wad w zakresie projektowania, konstrukcji, wykonania i materiału, że są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w zakresie między innymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska obowiązującymi w kraju dostawy, i tak dalece jak jest to wiadome Dostawcy, w kraju przeznaczenia oraz że nie naruszają one żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi względem Sika jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej do dostarczonych Towarów/wykonanych Usług czy materiałów urządzeń/maszyn/sprzętu niezbędnego do wykonania Usługi, w tym praw autorskich do dokumentacji projektowej wykorzystanej przy wykonaniu Usługi, Dostawca zwolni Sika z wszelkiej odpowiedzialności płacąc należne kwoty osobie trzeciej związane z naruszeniem jej praw.

6.2. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte w pkt. 6.1. powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Dostawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Sika niż warunki i uprawnienia Sika wynikające z niniejszych OWZ oraz
w zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWZ w obowiązują-cych przepisach prawa polskiego.

6.3. Zobowiązanie Sika do skontrolowania dostarczonych Towarów ogranicza się do kontroli rodzaju Towarów i właściwej ich ilości. Każda kontrola i zgłoszenie wad przez Sika w Okresie Gwarancji będzie uważane za złożone w terminie; Sika nie jest związana żadnym terminem zawiadomienia Dostawcy o wadzie. W przypadku realizacji Zamówień dotyczących wykonania Usług, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.

Sika Poland Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 89 02-871 Warszawa Polska Tel: +48 22 – 27 28 700, e-mail: [email protected] 000015415, NIP: 951-00-23-364 REGON: 010425921 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Numer KRS: 0000121998 Kapitał zakładowy: 12 188 000,00 PLN

6.4. W przypadku niezgodności Towarów z Zamówieniem, lub innymi ustaleniami pomiędzy Sika i Dostawcą poczynionymi
na piśmie, pod rygorem nieważności, Sika może, według własnego wyboru, żądać naprawienia lub wymiany wadliwych Towarów, dostawy brakującej części lub brakujących części, bez uszczerbku dla innych uprawnień Sika wynikających z niniejszych OWZ lub
z przepisów prawa, w tym między innymi prawa do odstąpienia od umowy dostawy i prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści.W przypadku niezgodności wykonanej Usługi z Zamówieniem lub innymi ustaleniami pomiędzy Sika i Dostawcą poczynionymi na piśmie, pod rygorem nieważności, Sika może żądać usunięcia wady, a gdy wady nie dadzą się usunąć, lub gdy Dostawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Sika może, wedle swego wyboru, odstąpić od umowy dostawy lub żądać obniżenia wynagrodzenia, bez uszczerbku dla innych uprawnień Sika wynikających z niniejszych OWZ lub z przepisów prawa, w tym między innymi prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści.

6.5. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady Towaru lub Usługi lub dokonania wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad - według wyboru Sika, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.4. powyżej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady przez Sika, chyba
że Sika wyrazi w formie pisemnej zgodę na inny termin. Jeżeli Dostawca nie usunie wady Towaru lub Usługi lub nie dokona wymiany Towaru na wolny od wad w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sika jest uprawniona do usunięcia wady
we własnym zakresie lub powierzenia jej usunięcia lub – w odniesieniu do zgłoszonej wady Usługi - do dalszego wykonania Usługi, osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko Dostawcy, bez uszczerbku dla uprawnień Sika wynikłych z niewykonania/ nienależytego wykonania umowy dostawy.

6.6. Sika zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Towarów/wykonanych Usług z przyczyn wskazanych w piśmie do Dostawcy. Skorzystanie przez Sika z takiego uprawnienia nie oznacza, iż Sika jest opóźniona w odbiorze Towarów/wykonanych Usług.

6.7. W przypadku odmowy przyjęcia Towarów, Sika poinformuje Dostawcę o tym fakcie niezwłocznie, podając przyczyny odmowy przyjęcia. Towary, których zgodnie ze zdaniem poprzedzającym Sika odmówiła przyjęcia, zostaną - według wyboru Sika - zwrócone przez Dostawcy na jego koszt i ryzyko albo zatrzymane przez Sika o ile będzie to możliwe, do chwili, gdy Dostawca wyda Sika dalsze instrukcje co do ich rozdysponowania w przeciągu 5 dni roboczych.

§ 7 Poufność

7.1. Wszelkie dane i informacje uzyskane od Sika zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, powinny być wykorzystane przez Dostawcę wyłącznie w celu wykonania Zamówienia. Wszelkie takie dane i informacje pozostają własnością Sika i jeśli posiadają formę pisemną powinny zostać zwrócone na pierwsze żądanie Sika, wraz ze wszelkimi ich kopiami.

7.2. Dostawca powinien zachować wszelkie dane i informacje w ścisłej poufności nie powinien on powoływać się w jakichkolwiek publikacjach, reklamach, jak również we wszelkiej innej formie pisemnej lub ustnej na fakt wykonywania dostaw dla Sika, bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Sika.

 

§ 8 Nienależyte wykonanie

Nienależyte wykonanie Zamówienia ze strony Dostawcy uznaje się za jego zwłokę w tym zakresie. Dostawca jest zobowiązany
do naprawienia wszelkich szkód Sika wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia przez Dostawcę lub
z czynu niedozwolonego Dostawcy, włączając wszelkie szkody poniesione przez Sika w wyniku roszczeń osób trzecich.

§ 9 Postanowienia dodatkowe

9.1. Późniejsze dochodzenie prawa lub odstąpienie od jego dochodzenia w danej sprawie nie będzie uważane za odstąpienie
od dochodzenia żadnych umownych lub wynikających z przepisów prawa uprawnień Sika.

9.2. Prawa i obowiązki wynikające z Zamówienia nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Sika.
Bez względu na powyższe, Sika jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Zamówienia na inne spółki Grupy Sika. Sika jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków z udzielonej gwarancji i rękojmi na osoby trzecie,
na co Dostawca wyraża zgodę.

9.3. Wszelkie oferty, Zamówienia, umowy i niniejsze OWZ podlegają prawu państwa właściwego ze względu na siedzibę Sika. Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (“CISG”) nie stosuje się. Wszelkie spory między Sika i Dostawcą wynikające z Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sika, bez uszczerbku dla uprawnienia Sika do wniesienia powództwa do sądu, który byłby właściwy w przypadku braku wyboru sądu zgodnie
z niniejszym punktem.

9.4. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem norm etycznych i uczciwości zawodowej,
do przestrzegania regulaminu i zasad organizacyjnych oraz bezpieczeństwa w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka i prawa pracy i ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i praktyk korupcyjnych.Dostawca oświadcza, iż znane są mu obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz znana jest mu polityka środowiskowa Sika zobowiązuje sią podczas wykonywania dostawy Towarów/ świadczenia Usług do dbania o środowisko naturalne w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i możliwości stworzenia zagrożeń dla środowiska oraz do stosowania wszelkich przepisów z zakresu Ochrony Środowiska, w tym przepisów Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE 29.05.2007, L 136/3 z poźn. zmianami, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity- Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 , Nr 21 z późn. zmianami, Ustawy z dnia
13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, Nr 888 z późn. zmianami, część 3 Załącznika VI pt. Zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie niektórych substancji stwarzających zagrożenie rozporządzenia 1272/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L Nr 353, poz. 1). Dostawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z dostawą Towarów/świadczeniem Usług, zgodnie
z ww. przepisami.

9.5. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie Sika i w terminie wskazanym przez Sika dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, przy pomocy których dokonuje dostawy Towarów/wykonania Usług, a także aktualnych pomiarów instalacji elektrycznej, informację o spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa oraz książkę konserwacji z wpisem potwierdzającym sprawność urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca użytkujący urządzenia podlegające dozorowi technicznemu ma obowiązek okazać do wglądu Sika lub osobie przez Sika wskazanej aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego ich dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanych urządzeń.

9.6. Dostawca jest zobowiązany zapewnić i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, że osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia (np. spawarki, piły itp.) będą miały odpowiednie uprawnienia, będą przeszkolone pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług przepisami oraz zostaną poinformowane
o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także o ile jest to wymagane będą posiadały aktualne badania lekarskie, w tym psychotechniczne, Dostawca ma obowiązek udostępnić stosowne dokumenty każdorazowo do wglądu Sika lub osobie przez nią wskazanej. Dostawca na żądanie Sika ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia, o których mowa w niniejszym ust. 9.3. do bezwarunkowego stosowania hełmów ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, obuwia roboczego oraz wymaganych ochron indywidualnych w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług. Dostawca ma obowiązek wyposażyć środki transportowe, a w trakcie ich użytkowania
w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług zapewnić stosowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego cofania oraz światła ostrzegawczego. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad poruszania się w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie przedstawionych przez Sika lub osobę przez nią wskazaną. Dostawca jest zobowiązany
do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie Sika i w terminie wskazanym przez Sika do wglądu Sika polisy ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Sika jak również osób trzecich za wszelkie szkody w mieniu, zdrowiu lub życiu wyrządzone przez Dostawcę, jego pracowników lub osoby trzecie działające w jego imieniu w związku z realizacją Zamówienia.

9.7. Dostawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca dostawy Towarów./wykonania Usług w trakcie wykonywania dostawy Towarów/świadczenia Usług w stanie, który nie będzie utrudniał prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby, na rzecz której Dostawca dokonuje dostawy Towarów/świadczenia Usług, jak również nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Dostawca jest obowiązany składować materiały oraz sprzęt niezbędny do dostawy Towarów/świadczenia Usług w miejscu wyznaczonym przez Sika lub osobę przez nią wskazaną. Dostawca zobowiązany jest
po zakończeniu prac uporządkować teren dostawy Towarów/ świadczenia Usług oraz zabezpieczyć swój sprzęt i materiały.