Wdrażamy wysokiej jakości rozwiązania - z korzyścią dla naszych klientów, partnerów, społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju

W sytuacji, gdy rynek budowlany stoi przed wyzwaniami, takimi jak wzrost kosztów surowców i energii, szybki wzrost gospodarek wschodzących i rosnąca światowa konkurencja, niezykle istotna jest innowacyjność oferowanych rozwiązań. Sika już od ponad 100 lat tworzy i dostarcza innowacyjne technologie, inwestując znaczne środki w dzialaność badawczo-rozwojową.

Jesteśmy przekonani, iż w przyszłości takie podejście będzie miało zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwoli nam przewidywać
i zdecydowanie szybko reagować na stawiane przed nami wyzwania, takie jak efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
i energii, zachodzące zmiany klimatu, niedobór wody, pogarszająca się jakość powietrza. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga systematycznego tworzenia i wdrażania nowych, innowaycjnych systemów i techologii. W tym kontekście zrównoważony rozwój jest i zawsze będzie integralną częścią naszych działań na wszelkich płaszczyznach: zarządzania i prowadzenia biznesu, w obszarze badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży, marketingu itp.

Sika jako firma o silnych tradycjach innowacyjnych nie tylko rozwija nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązania przyjazne dla środowiska i społeczeństwa, ale również dąży do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi partnerami w biznesie.