Podejście firmy Sika do cyklu życia
Sika przeprowadza analizę LCA w oparciu o normy serii PN-EN ISO 14040 i normę PN-EN 15804. Kategorie wpływów i wskaźniki zasobów charakteryzowane są zgodnie z metodą CML 2001. Dane do analizy LCA wykorzystywane przez firmę Sika oparte
są na publicznych bazach danych, takich jak np. Ecoinvent, European Reference Life Cycle Database (ELCD – europejska referencyjna baza danych na temat cyklu życia produktów) i PE-GaBi. Dodatkowo wykorzystujemy odpowiednie dane z zakładów produkcyjnych firmy oraz dane dotyczące naszych produktów.

W podejściu “od surowców do produktów” w LCA analizuje się potencjalny wpływ wyrobów na środowisko od wydobycia surowców do momentu otrzymania gotowych produktów.

W podejściu “od surowców do odpadów” w LCA analizuje się potencjalny wpływ wyrobów na środowisko w całym cyklu życia wyrobu począwszy od wydobycia surowców, poprzez produkcję, wbudowanie, użytkowanie, przetwarzanie po wyeksploatowaniu, recykling, aż do ostatecznej likwidacji.

Analiza LCA może pomóc naszym klientom w ocenie produktów i systemów Sika, poniewża dostarcza dane o potencjalnym oddziaływaniu naszych wyrobów na środowisko. Umożliwia to różnicowanie produktów, które mogą mieć podobne właściwości, ale różnić się wpływem na środowisko naturalne – oczywiście im niższy wpływ, tym lepiej.
Sika przeprowadza systematyczną i kompletną ocenę cyklu życia swoich produktów, aby nieustannie monitorować i kontrolować ich oddziaływanie na środowisko naturalne.

Produkty i systemy Sika przyczyniają się do:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię w całym łańcuchu wartości
 • zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne w całym łańcuchu wartości
 • zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości
 • zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w całym łańcuchu wartości
 • zmniejszenia letniego smogu i emisji zanieczyszczeń w całym łańcuchu wartości, tym samym poprawiając jakość życia ludzi i stan ekosystemów
   
Czym jest LCA?

Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment LCA) jest znormalizowaną metodą, która służy do zbadania potencjalnych wpływów danego wyrobu na środowisko w całym okresie jego życia - począwszy
od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacj. LCA stosuje się coraz częściej jako narzędzie do oceny zrównoważonych właściwości produktów i systemów.

JAKIE KATEGORIE WPŁYWÓW I WSKAŹNIKI ZASOBÓW SĄ OCENIANE W LCA?
Istnieje kilka różnych kategorii wpływu i wskaźników, które mogą być oceniane różnymi metodami. Poniżej przedstawiono kategorie wpływów i wskaźniki zasobów zgodnie z normą PN-EN 15804 - Zrównoważone obiekty budowlane - Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych - Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych:

 • Całkowite zapotrzebowanie na energię (Cumulative Energy Demand CED), czyli zużycie zasobów energetycznych, innymi słowami całtkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych w czasie cyklu życia produktu.
 • Potencjał globalnego ocieplenia (Global Warming Potential GWP), czyli pomiar potencjalnego wkładu wyrobu w zmianę klimatu na podstawie np. emisji gazów cieplarnianych, takich jak ditlenek węgla (CO2), które zwiększają absorpcję promieniowania ciepła do atmosfery i powodują wzrost temperatury na powierzchni Ziemi.
 • Zdolność do fotochemicznej syntezy ozonu (Photochemical Ozone Creation Potential POCP) jest to powstawanie reaktywnych związków chemicznych, na przykład ozonu,w wyniku działania promieniowania słonecznego na lotne związki organiczne (LZO) i tlenki azotu (NOx). Znaczące ilości LZO i NOx są uwalniane w okresie letnim w dużych miastach (np. emisje przemysłowe i samochodowe). Letni smog może być szkodliwy dla zdrowia ludzi i ekosystemów.
 • Zużycie słodkiej wody (Use of Net Fresh Water), czyli całkowite zużycie słodkiej wody pochodzącej z różnych źródeł np. wody zasilające, wody gruntowe, jeziora, rzeki, wody powierzchniowe, wody z mułu rzecznego.
 • Potencjał eutrofizacji (Eutrophication Potential EP) – eutrofizacja jest to nadmierne wzbogacanie ekosystemów wodnych lub lądowych w składniki odżywcze, wynikające ze wzrastającej ilości azotu i fosforu. Eutrofizacja powoduje negatywne zmiany
  w składzie gatunkowym i produkcji biomasy.
 • Potencjał zakwaszania (Acidification Potential AP), który opisuje przekształcanie zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki (SO2), w kwasy, które migą mieć negatywny wpływ na glebę, wodę czy organizmy (np. kwaśne deszcze).
 • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (Ozone Depletion Potential ODP), czyli wskaźnik ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji (np. antropogenicznych emisji chlorofluorowęglowodorów CFC) na degradację warstwy ozonowej. W wyniku degradacji warstwy ozonowej większa część promieniowania UV-B dociera do powierzchni Ziemi, mogąc mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie.
 • Wyczerpywanie zasobów naturalnych (Abiotic Depletion Potential, ADP zasoby nieodnawialne i ADP zasoby kopalne), czyli ilość zasobów naturalnych, jakie zużywa wyrób w trakcie całego cyklu swojego życia. Kategoria wpływu ADP zasoby nieodnawialne obejmuje wszystkie nieodnawialne zasoby naturalne, natomiast kategoria ADP zasoby kopalne obejmuje wszystkie kopalne bogactwa naturalne m.in. surowce.