Wymiar gospodarczy

Team Work

Stabilność finansowa i długoterminowa rentowność gwarantują, że Sika pozostanie wiarygodnym i wartościowym partnerem dla wszystkich swoich interesariuszy, zarówno teraz, jak i w przyszłości, i stanowią one ważne fundamenty utrzymania pozycji światowego lidera technologii i penetracji rynku, począwszy od projektowania i budowy, a skończywszy na renowacji. Oceniając wpływ ekonomiczny, ryzyko i możliwości wynikające z inwestycji w aktywa i innowacje, Sika stara się koncentrować na najbardziej obiecujących możliwościach, które zapewniają swoim klientom optymalną wartość w postaci trwałych rozwiązań i przynoszą korzyści akcjonariuszom.

Ponadto, kondycja ekonomiczna Sika pozwala dzielić się wypracowaną wartością z różnymi interesariuszami, być wiarygodnym pracodawcą, atrakcyjną możliwością długoterminowego inwestowania, odpowiedzialnym podatnikiem i dobrym korporacyjnym obywatelem, pomagając społecznościom rozwijać się. Ostatecznie, tworzenie wartości ekonomicznej jednocześnie przyczynia się do poprawy warunków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych Sika i jej interesariuszy, a zatem jest aspektem o dużym znaczeniu.

Wymiar środowiskowy

Sika kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, jakość, odpowiedzialny rozwój i tworzenie wartości we wszystkich działaniach biznesowych. Sika przekazuje odpowiedzialność za zgodność z zasadami ochrony środowiska na rzecz operacyjnych spółek zależnych. Spółki utrzymują system zarządzania zgodny z normą ISO 14001, który obejmuje przestrzeganie przepisów prawnych oraz mechanizm zapewniania zgodności z przepisami, obejmujący kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.

Wymiar społeczny

Social Responsibility

Odpowiedzialność społeczna

Kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane, a odpowiedzialność społeczna jest niezbędnym składnikiem sukcesu. Pamiętając o swoich zobowiązaniach, Sika aktywnie angażuje się w projekty zrównoważonego i humanitarnego rozwoju, jako członek organizacji międzynarodowych lub bezpośrednio na miejscu. Zaangażowanie społeczne Sika obejmuje również sponsoring organizacji i inicjatyw w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Library Project China

Zaangażowanie społeczne

Sika chce podtrzymywać lokalne społeczności, aby pomóc ludziom wspierać siebie nawzajem. Obszary działania są następujące:

  • budynki i infrastruktura dla projektów społecznych i ekologicznych lub
  • wykształcenie, najlepiej w zakresie branż związanych z budownictwem lub
  • projekty ekologiczne związane z hydroizolacją pośrednio z obszarem działalności Sika


Głównymi celami są m.in. wspieranie społeczności w rozwoju infrastruktury dla projektów społecznych, promowanie edukacji w zawodach budowlanych i rzemieślniczych oraz udzielanie pomocy doraźnej regionom dotkniętym katastrofą.