KONTROLA I ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI ROZPORZĄDZENIE REACH
(Registration - Evaluation and Authorisation of Chemical)


REACH – to nowe przepisy dotyczące obrotu chemikaliami w Unii Europejskiej, wcielone w życie 1 czerwca 2007. Przez lata Sika aktywnie wspierała proces legislacyjny REACH – Sika podsuwała komisji EU pomysły oraz usprawnienia, działała aktywnie
w projektach przemysłowych związanych z REACH oraz w dalszym ciągu czynnie współpracuje z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami.

Czym jest REACH?

REACH (Registration - Evaluation and Authorisation of Chemical) zmienia sposób, w jaki zatwierdzane są chemikalia używane
do produkcji na terenie EU. Zgodnie z nowymi standardami muszą zostać zarejestrowane i oszacowane pod kątem szkodliwości dla zdrowia, na tej podstawie podjęte zostają decyzje odnośnie ich zatwierdzenia lub zakazania do użycia. REACH ukierunkowany jest
na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi oraz zmniejszenie negatywnego wpływu chemikaliów na środowisko naturalne jak również zredukowanie ryzyka przy użyciu chemikaliów w trakcie całego łańcucha dostaw. Wszystkie substancje chemiczne produkowane, dostarczane oraz importowane w ramach EU, w ilościach powyżej 1 t/rok, podlegają rejestracji w REACH. Bardzo istotna jest więc wymiana informacji w całym łańcuchu dostaw. Informacja o zamiarze użycia substancji chemicznych musi być skierowana „w górę” (do producenta substancji chemicznej) oraz „w dół” (do klienta oraz użytkownika substancji). Nowa Europejska Agencja Chemiczna w Helsinkach będzie administrować rejestracją substancji chemicznych objętych przez REACH.

Założenia REACH

Pre - Rejestracja: Oficjalna pre-rejestracja w okresie od 1 czerwca 2008 do 30 grudnia 2008. Po tym okresie prowadzona będzie rejestracja w ciągu 11 lat w zdefiniowanej skali czasowej zależnej od tonażu i ryzyka substancji.
Rejestracja: Producenci i importerzy muszą przygotować dossier dla substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów w Helsinkach. Dane potrzebne do tego rejestracyjnego dossier będą zależały od ilości i niebezpieczeństwa substancji. Chemikalia wytwarzane lub importowane w ilościach > 1 tony podlegać będą obowiązkowi rejestracji w centralnej bazie danych. Dla substancji o tonażu powyżej 10 ton rocznie będą wymagane raporty bezpieczeństwa zawierające środki zarządzania ryzykiem. Bazą danych zarządzać będzie Europejska Agencja Chemikaliów.
Ocena: Przewiduje się dwa rodzaje oceny: ocenę dokumentacji technicznej (dossier) oraz ocenę substancji. Ocena dokumentacji będzie dotyczyła wszystkich proponowanych badań i testów m.in. na zwierzętach, jej celem jest minimalizacja liczby koniecznych testów na zwierzętach (REACH zakłada tu dzielenie się rezultatami testów i zachęca do korzystania z innych alternatywnych źródeł informacji). Drugi rodzaj oceny dotyczy substancji, co, do której władze mają uzasadnione powody do podejrzeń, że stwarza ona ryzyko dla zdrowia lub dla środowiska. Końcowym rezultatem oceny dokumentacji technicznej oraz oceny substancji może być prośba o udostępnienie dalszej informacji – Agencja może podjąć taką decyzję, o ile wszystkie Państwa Członkowskie wyrażą
na to zgodę, w przeciwnym wypadku taka decyzja musi zapaść na szczeblu Komisji.
Udzielanie zezwoleń: Substancje ocenione jako negatywnie oddziaływujące na zdrowie lub na środowisko będą wymagały zezwoleń wydawanych przez Komisję Europejską na wprowadzanie do obrotu w wybranych kierunkach wykorzystania [dotyczy to substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych i o szkodliwym działaniu na rozrodczość), PBTs (trwałych, zdolnych do bioakumulacji
i toksycznych), vPvBs (o bardzo dużej trwałości i bardzo dużej zdolności do bioakumulacji) oraz ewentualnych innych substancji
o porównywalnej szkodliwości dla człowieka lub dla środowiska]. Zezwolenie na wykorzystywanie substancji (np. do produkcji
i obrotu) zostanie udzielone, jeśli ryzyko wynikające z jej użytkowania będzie odpowiednio kontrolowane. W przeciwnym przypadku Komisja zbada czy możliwe jest zastosowanie bardziej bezpiecznego zamiennika substancji. Jeśli ze względów ekonomicznych będzie to niemożliwe, a kierunek wykorzystania takiej substancji będzie uzasadniony ze względów ekonomicznych i społecznych Komisja może udzielić zezwolenia.
Ograniczenia: Jeśli ryzyko zostanie zidentyfikowane jako niedostatecznie kontrolowane może zostać wydana decyzja (przez Komisję Europejską) o ograniczeniu używania i sprzedaży substancji

Sika Group i REACH

Sika Group wdrożyła REACH w obrębie całej organizacji oraz zainicjowała wewnętrzny projekt „Sika i REACH”. Wyznaczony REACH Implementation Manager Sika Group koordynuje wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne działania związane z REACH.
Sika Group jest odpowiedzialna za następujące zagadnienia związane z REACH:

 • Firmy należące do Sika Group są w świetle przepisów REACH przede wszystkim „dalszym użytkownikiem” łańcucha dostaw.
  W związku z tym z tej pozycji Sika Group będzie monitorować, sprawdzać i upewniać się (realizowane jest to ju ż w chwili obecnej), że nasze sposoby użycie i nasze aplikacje chemikaliów dostarczanych przez naszych dostawców są znane, brane pod uwagę
  i wspomagane przez naszych dostawców („z góry”) łańcucha dostaw.
 • Dodatkowo, jako „dalszy użytkownik” jesteśmy wytwórcą produktów i dbamy oraz będziemy dbać oto, aby były używane tylko substancje zarejestrowane. Działania te są skoordynowane również z naszymi dostawcami.

Niektóre z firm należących do Sika Group są także wytwórcami niektórych substancji, które podlegają REACH. Substancje te zostaną zarejestrowane i działania takie zostały już podjęte.

 • Celem Sika Group jest pełne monitorowanie łańcucha dostaw naszych produktów do klientów. Aby osiągnąć ten cel jesteśmy
  w stałym kontakcie z naszymi dostawcami i monitorujemy ich działania – ze szczególną uwagą zwróconą na pre-rejestrację
  w REACH. Wierzymy, że jest to znaczący krok w stronę zapewnienia ciągłej kontroli łańcucha dostaw oraz spełnienia wymagań REACH.
 • Wszystkie istotne informacje opisane w naszej dokumentacji technicznej dla użycia oraz sposobu aplikacji w całym łańcuchu dostaw są zweryfikowane i dostosowane do wymogów REACH.


Sika Poland i REACH


Sika Poland spełnia wszystkie opisane wyżej wymogi i obowiązki dotyczące Sika Group w związku z tym spełnia także wszystkie wymogi i obowiązki wynikające z przepisów REACH.

 • W świetle przepisów REACH Sika Poland w łańcuchu dostaw zajmuje miejsce „dalszego użytkownika” nie jest natomiast „producentem” ani „importerem” substancji. Oznacza to, że nie ciąży na nas obowiązek rejestracji substancji w rozumieniu przepisów REACH.
 • Jako „dalszy użytkownik” jesteśmy także wytwórcą produktów, ale nie substancji wzwiązku z tym także nie ciąży na nas obowiązek rejestracji, dbamy jednak o to, aby wszystkie użyte do produkcji substancje, jeżeli podlegają rejestracji były zarejestrowane w REACH.
 • Niezależnie od tego Sika Poland jako firma należąca do Sika Group jest w pełni zaangażowana w proces wdrażania przepisów REACH i jest zainteresowana, aby przebiegał on jak najsprawniej.

Sika Poland aktywnie uczestniczy w projekcie REACH w Sika Group.