2018
Ślesin

PREFABRYKOWANE, ŻELBETOWE ZBIORNIKI MODUŁOWE produkowane przez firmę FABET® przeznaczone są do stosowania jako podziemne zbiorniki do magazynowania i czasowej retencji wody lub ścieków w systemach kanalizacyjnych i systemach odwadniania dróg, parkingów, obiektów inżynierskich itp. Mogą być też wykorzystywane jako podziemne zbiorniki przeciwpożarowe.

Zbiorniki modułowe składają się z prefabrykowanych elementów zamykających prostych lub półokrągłych, segmentów przedłużających oraz płyt pokrywowych. System umożliwia budowę zbiorników o różnej pojemności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy m3.
Źródło: FABET Ślesin

Wymagania projektowe

Produkcja elementów prefabrykowanych wymaga opracowania recepty na mieszankę betonową, uwzględniającą zarówno wymagania użytkowe i funkcjonalne gotowych wyrobów jak i warunki technologiczne zakładu prefabrykacji.
Z punktu widzenia funkcjonalności elementy zbiornika zaprojektowano z betonu klasy C45/55,
o wysokich parametrach jakościowych i trwałości odpowiednej do stosowania we wszystkich klasach ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04 oraz mrozoodporności co najmniej F150. Materiały przeznaczone
do wypełnienia i uszczelnienia połączeń pomiędzy segmentami tworzącymi zbiornik muszą gwarantować niezawodną szczelność.
Z punktu widzenia zakładu prefabrykacji zaprojektowane recepty betonowe muszą umożliwiać utrzymanie na powtarzalnym, stabilnym i wysokim poziomie jakościowym właściwości mieszanki betonowej w procesie produkcyjnym, zapewnić możliwość szybkiego rozformowania, a także uzyskać wymagane właściwości betonu.

Rozwiązania Sika

Receptę na mieszankę betonową do wykonania elementów prefabrykowanych zaprojektowano
z użyciem domieszki Sika efektywnie działającej z zastosowanym cementem, pozwalającej na uzyskanie mieszanki betonowej o żądanych właściwościach i wysokiej jakości betonu.
Dzięki domieszkom Sika uzyskano stabilną mieszankę betonową o odpowiedniej konsystencji, optymalnym czasie przerobu, z możliwością szybkiego rozformowania dzięki szybkim przyrostom wczesnych wytrzymałości.
Formy pokrywano rozpuszczalnikowym środkiem antyadhezyjnym na bazie oleju mineralnego
do stosowania na gładkich szalunkach. Sika® Separol® N działając jako fizykochemiczny środek antyadhezyjny do chłonnych i niechłonnych deskowań i form pozwala na uzyskanie doskonałej powierzchni betonu architektonicznego i elementów prefabrykowanych.
Przestrzenie montażowe pomiędzy elementami prefabrykowanymi wypełniane są zaprawą cementowopolimerową systemu Sika® Repair® F, a następnie uszczelniane za pomocą Sikaflex® PRO-3 jednoskładnikowego, wiążącego pod wpływem wilgoci z powietrza, trwale elastycznego materiału uszczelniającego na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej. Zarówno system Sika® Repair® F jak i Sikaflex® PRO-3 są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Zastosowane materiały:

Sika® Repair F

Uczestnicy projektu

Zakład prefabrykacji:
Fabet Sp. z o. o. Ślesin


Wykonawca:
Fabet Sp. z o. o. Ślesin


Sika Poland:
Przemysław Grabarczyk