2019
Szczecin

Przejazd drogowy przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy z ulicą Bolesława Krzywoustego w Szczecinie w ciągu drogi krajowej nr 10 prowadzącej do granicy państwa wymagał pilnego remontu z uwagi na zły stan techniczny wynikający z dużego obciążenia ciężkim ruchem kołowym. Projekt stanowi odtworzenie stanu istniejącego bez zmiany geometrii.

Wymagania projektowe

Przebudowa przejazdu drogowego i torowiska tramwajowego objęła całkowitą wymianę konstrukcji torowiska wraz z jego zabudową drogową na łuku o promieniu poziomym 25 m na odcinku około 150 m oraz zastosowanie rozwiązań obniżających poziom hałasu i poprawiających komfort okolicznych mieszkańców.
Prace prowadzone były w centrum miasta na mocno obciążonym i ruchliwym skrzyżowaniu, tak więc wyłączenie z eksploatacji zostało ograniczone do niezbędnego minimum a zastosowane technologie musiały umożliwiać szybkie przeprowadzenie niezbędnych prac.

Rozwiązania Sika

Podstawę konstrukcji torowiska stanowią prefabrykowane, żelbetowe, tramwajowe płyty przejazdowe, które ułożono na wibroizolacyjnych matach Sylomer® MFSTP zapewniających ochronę przed wibracjami
i hałasem wtórnym. Szyny w korytach szynowych w płytach prefabrykowanych mocowano w systemie sprężystym, ciągłym za pomocą materiału Icosit® KC 340/45.

Icosit® KC 340/45 jest elastycznym materiałem na bazie poliuretanów o wysokiej sprężystości powrotnej, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, eliminującymi powstawanie prądów błądzących a co za tym idzie korozję elementów stalowych znajdujących się w pobliżu.
Icosit® KC 340/45
redukuje hałas wtórny i wibracje. Przeznaczony jest zarówno do aplikacji ręcznej jak
i maszynowej. Do przygotowania podłoży i poprawy przyczepności stosowany jest jednoskładnikowy, gotowy do użycia, chemoutwardzalny, poliuretanowy materiał gruntujący Icosit® KC-330 Primer.
W przypadku wilgotnych podłoży lub przy konieczności stosowania na świeżym betonie do gruntowania stosowana jest żywica epoksydowa Sikadur®-53. Całość systemu uzupełnia materiał
Icosit® KC 330 FK - bezrozpuszczalnikowy, elastyczny, dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanów przeznaczony w robotach torowych do przyklejania betonowych, gumowych i innych bloczków komorowych do szyjki szyny.

Zastosowane materiały:

Icosit® KC 330 FK

Uczestnicy projektu

Właściciel: 
Gmina Szczecin

Inwestor:
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.

Projekt:
Biuro projektowe Architekt Justyna Bernat – Łagoda Szczecin

Generalny wykonawca:
NIWA Szczecin Sp. z o. o.

Sika Poland:
Bartosz Gądecki